รายละเอียดโครงการ
หลักเกณฑ์


          ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ. 2560 ให้สิทธิประโยชน์แก่อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ที่ปฏิบัติงานได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดมีสิทธิได้รับใบประกาศเกียรติคุณ เข็ม และอื่น ๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการประกอบคุณงามความดี และเป็นการยกย่องอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลในฐานะเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกอบกับที่ประชุมติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 มีข้อเสนอแนะให้มีการสะสมคะแนนบันทึกเป็นข้อมูล โดยใช้บัตรประจำตัวอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม การยืนยันตัวตนเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ และการกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนอย่างเหมาะสมตามแต่ละกิจกรรม โดยเมื่อสะสมคะแนนครบตามจำนวนที่กำหนด อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลมีสิทธิได้รับการพิจารณาเพื่อได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และการประกาศเกียรติคุณของอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ. 2560 กรณีจึงสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม