รายละเอียดโครงการ
วัตถุประสงค์

          วัตถุประสงค์ของการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเล ยิ่งชีพ” เพื่อเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ที่ทำคุณงามความดีและมีคุณสมบัติครบถ้วน เช่น ข้าราชการระดับผู้บริหาร ที่เกี่ยวข้องกับการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลหรืองานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้ซึ่งเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเล ชั้น 1 (เข็มทอง)” มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือผู้ที่ประกอบคุณงามความดีอื่นๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือต่อประเทศชาติโดยส่วนรวมอันสมควรได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ

          ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ. 2560 ให้สิทธิประโยชน์แก่อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ที่ปฏิบัติงานได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดมีสิทธิได้รับใบประกาศเกียรติคุณ เข็ม และอื่น ๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการประกอบคุณงามความดี และเป็นการยกย่องอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลในฐานะเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกอบกับที่ประชุมติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 มีข้อเสนอแนะให้มีการสะสมคะแนนบันทึกเป็นข้อมูล โดยใช้บัตรประจำตัวอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม การยืนยันตัวตนเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ และการกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนอย่างเหมาะสมตามแต่ละกิจกรรม โดยเมื่อสะสมคะแนนครบตามจำนวนที่กำหนด อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลมีสิทธิได้รับการพิจารณาเพื่อได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และการประกาศเกียรติคุณของอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ. 2560 กรณีจึงสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม