รายละเอียดโครงการ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศ

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” กับความหมายที่แฝงถึงความรักษ์ทะเล มีรายละเอียดดังนี้

 • มณฑปปลายแหลมสีทอง หมายถึง ตัวแทนสัญลักษณ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่แสดงความหมายถึงความเป็นไทย ความแหลมคม ความสามารถทะลุทะลวงปัญหาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • อักษรย่อ “ทช.”สีขาว หมายถึง การรวมพลังของเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้วยใจบริสุทธิ์ ในการร่วมกันปกป้อง คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
 • แพรแถบสีฟ้า หมายถึง ตัวแทนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งประกอบไปด้วย ปะการัง หญ้าทะเล สัตว์ทะเลหายาก ตลอดจนระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
 • ช่อลำแพนสีทอง หมายถึง ตัวแทนของทรัพยากรป่าชายเลน ซึ่งประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้ป่าชายเลน สัตว์ในป่าชายเลน ตลอดจนระบบนิเวศป่าชายเลน
 • ตัวอักษร “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ”
 • สีทอง หมายถึง คติพจน์ ของผู้กระทำคุณประโยชน์ที่จักต้องรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยิ่งกว่าชีวิตของตน
 • พื้นริบบิ้นสีแดง หมายถึง ความเข้มแข็ง มีพละกำลัง ของผู้กระทำคุณประโยชน์ที่จักต้องรักษาสมบัติของชาติไทยเพื่อสืบทอดแก่ชนรุ่นหลังสืบไป

ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศ “รักษ์ทะเล ชั้น 1 (เข็มทอง)” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • ผู้ซึ่งสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเลชั้น 2 (เข็มเงิน)” มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนภาคประชาชนหรือชุมชนชายฝั่งในจังหวัด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
 • ผู้ซึ่งได้ออกปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปราม หรือเข้าตรวจพื้นที่ หรือร่วมออกปฏิบัติงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ในบริเวณพื้นที่หรือสถานที่ ซึ่งเสี่ยงอันตราย หรือด้วยความยากลําบากตรากตรํามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
 • ผู้ที่ประกอบคุณงามความดีอื่นๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อันสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเล ชั้น 2 (เข็มเงิน)” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ผู้ซึ่งสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

 • ผู้ซึ่งได้ออกปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปราม หรือเข้าตรวจพื้นที่ หรือร่วมออกปฏิบัติงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ในบริเวณพื้นที่หรือสถานที่ ซึ่งเสี่ยงอันตราย หรือด้วยความยากลําบากตรากตรํามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
 • ผู้ซึ่งสมัครใจที่จะอาสาดําเนินกิจกรรมทางด้านการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้วยความเสียสละและอุทิศตนในการทํางานเพื่อส่วนรวมเป็นเวลาติดต่อกัน หรือหลายครั้งรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
 • ผู้ที่ประกอบคุณงามความดีอื่นๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อันสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ