ขอเชิญชวนยื่นความจำนงเข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต สำหรับบุคคลภายนอก ประจำปี พ.ศ. 2566 ขอเชิญชวนยื่นความจำนงเข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต สำหรับบุคคลภายนอก ประจำปี พ.ศ. 2566
1,237 view


          ตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดทำโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต และออกระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต ที่ได้จากการปลูกและบำรุงป่าชายเลนสำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. 2565 เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 และ เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ภายในหรือก่อนปี ค.ศ. 2065 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงขอประกาศเชิญชวนองค์กรหรือบุคคลภายนอกยื่นความจำนงเข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          โดยสามารถยื่นเอกสารได้ที่ ส่วนแผนงานและจัดการคาร์บอนเครดิต กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตั้งแต่ วันที่ 29 สิงหาคม 2566 - 12 กันยายน 2566 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ pccms.dmcr@gmail.com

          ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามคู่มือการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต พ.ศ. 2565 ที่ประกาศผ่านทางเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 2141 1396 หรือ 061 404 1535

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง