ขอเชิญองค์กร/บุคคลภายนอก ร่วมสนับสนุนชุมชนตามโครงการปลูกป่าชายเลน  เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต สำหรับชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2566 ขอเชิญองค์กร/บุคคลภายนอก ร่วมสนับสนุนชุมชนตามโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต สำหรับชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2566
1,936 view

          ตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดทำโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต สำหรับชุมชน ประกาศพื้นที่โครงการป่าชายเลนสำหรับชุมชน  และประกาศเชิญชวนชุมชนท้องถิ่น/ชุมชนชายฝั่ง เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต สำหรับชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2566 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลนอย่างสมดุลและยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นั้น

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงขอเชิญองค์กร/บุคคลภายนอก ที่สนใจร่วมสนับสนุนชุมชนในการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต สำหรับชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2566 ประสานการจัดทำโครงการฯ ร่วมกับชุมชน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน หรือสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1-10 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง