เชิญชวนเข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต พ.ศ. 2565 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต พ.ศ. 2565
1,018 view

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอประกาศเชิญชวนชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนชายฝั่ง ยื่นความจำนงเข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2565 
โดยสามารถยื่นเอกสารได้ที่
          1) สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1-10
          2) ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัด
          3) ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ในท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่
          4) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ pccms.dmcr@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 6 - 30 กันยายน 2565
ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามคู่มือการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ที่ประกาศผ่านทางเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม ข้อมูลได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 2141 1396