พื้นที่เป้าหมายดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน พื้นที่เป้าหมายดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน
2,445 view

พื้นที่เป้าหมายดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ปี พ.ศ. 2565
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ลำดับ จังหวัด พื้นที่ที่ผ่านการรื้อถอน
(พื้นที่พร้อมปลูก) (ไร่)
พื้นที่ผ่านการทำ
นากุ้ง (ไร่)
พื้นที่ผ่านการทำ
สวนปาล์ม (ไร่)
พื้นที่เลนงอก แปลงปลูกเสริมและปรับปรุง
สภาพป่าชายเลน (ไร่)
รวม
(ไร่)
1. ตราด 615.00 172.00 - 200.00 8.00 995.00
2. จันทบุรี 1,515.81 1,776.00 - 104.00 700.00 4,095.81
3. ระยอง 1,525.36 370.00 112.00 - - 2,007.36
4. ชลบุรี - - - 55.00 184.00 239.00
5. ฉะเชิงเทรา - - - 100.00 - 100.00
6. สมุทรปราการ - - - - - -
7. สมุทรสาคร - 22.00 - 55.00 - 77.00
8. สมุทรสงคราม - 371.00 - - - 371.00
9. เพชรบุรี - - - - 3,464.60 3,464.60
10. ประจวบคีรีขันธ์ 129.00 - - - 441.35 570.35
11. ชุมพร 826.07 - - 400.00 3,515.00 4,741.07
12. สุราษฎร์ธานี - - - 704.99 - 704.99
13. นครศรีธรรมราช - - - 422.77 140.00 562.77
14. สงขลา - - - - - -
15. ปัตตานี   19.00   500.00 1,028.00 1,547.00
16. ระนอง 57.44     100.00 97.05 254.49
17. พังงา 346.34 1,936.00 2.00 61.50 74.66 2,420.50
18. ภูเก็ต   10.00   122.00 75.00 207.00
19. กระบี่ 465.19 404.08 71.08 408.20 2,270.00 3,618.55
20. ตรัง  545.63 - 61.85 122.40 - 729.88
21. สตูล 463.16 16.10 - - 4,302.88 4,782.14
รวม 6,489.00 5,096.18 246.93 3,355.86 16,300.54 31,488.51

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง