ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนงานปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนงานปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต
466 view

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ขอเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนงานปลูกป่าขายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต 

ตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ออกระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้วยการปลูกและบำรุงป่าชายเลน สำหรับองค์กรหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมจัด

รปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง) และกำหนดหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานปลูกป่าขายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง) นั้น 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงขอประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ยื่นเอกสารเพื่อคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติตามการ "กำหนดมาตรฐานผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนตลอดอายุ

โครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต " ได้ที่ส่วนแผนงานและจัดการคาร์บอนเครดิต กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ : ๐ ๒๑๔๑ ๑๓๙๔ 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

           (นายโสภณ ทองดี)

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง