รายละเอียดโครงการ
ขั้นตอนและวิธีการ

1. พื้นที่ดำเนินการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดทำข้อมูลพื้นที่เป้าหมายเพื่อดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องรายปี โดยข้อมูลประกอบด้วย
          1.1 พื้นที่ดำเนินการ โดยระบุเนื้อที่รายจังหวัด
          1.2 รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำแปลง พร้อมเบอร์โทรศัพท์
          1.3 พื้นที่ที่กำหนดเป็นแปลงปลูกและบำรุงป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต เป็นพื้นที่ ป่าชายเลนตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 หรือพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ในเขตพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่าชายเลน หรือได้รับอิทธิพลจากการขึ้นลง ของน้ำทะเลซึ่งเป็นป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ หรือกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือพื้นที่ป่าชายเลนในความ รับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

2. การเข้าร่วมโครงการ การเข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต รายละเอียด ดังนี้
          2.1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประกาศเชิญชวนผู้พัฒนาโครงการเข้าร่วมโครงการปลูก ป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตรายปี พร้อมพื้นที่เป้าหมายการดำเนินโครงการ ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.dmcr.go.th
          2.2 ผู้พัฒนาโครงการยื่นหนังสือแสดงความจำนงขอเข้าร่วมโครงการกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ ที่หน่วยงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ pccm.dmcr@gmail.com ตามแบบฟอร์มแสดงความจำนงขอเข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          2.3 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแจ้งพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอน เครดิตแก่ผู้พัฒนาโครงการ
          2.4 ผู้พัฒนาโครงการ (บุคคลภายนอก) ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จาก คาร์บอนเครดิต (ตามแบบ ปอ.1) พร้อมรายละเอียดโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอน เครดิต ตามตัวอย่างการเขียนโครงการ และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้ที่กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์pccm.dmcr@gmail.com ผู้พัฒนาโครงการ (ชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนชายฝั่ง) ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต (ตามแบบ ปอ.1) พร้อมรายละเอียดโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์ จากคาร์บอนเครดิต ตามตัวอย่างการเขียนโครงการ และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้ที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ในท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ pccm.dmcr@gmail.com
          2.5 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบรายละเอียดโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์ จากคาร์บอนเครดิต และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง หากเอกสารไม่ครบถ้วนให้ส่งแก้ไข/รับเอกสารเพิ่ม ภายใน 15 วัน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 15 วัน หรือตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพิจารณา โดยให้แจ้งเหตุผลและความจำเป็นในการขยายระยะเวลา เป็นหนังสือให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทราบก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว
          2.6 อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พิจารณาอนุมัติคำขอเข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต (แบบ ปอ.1) และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งออกหนังสือรับรองการเข้าร่วม โครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตให้แก่ผู้พัฒนาโครงการ พร้อมแจ้งให้ผู้พัฒนาโครงการทราบ
          2.7 ภายหลังจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอนุมัติให้ผู้พัฒนาโครงการเข้าร่วมโครงการปลูก ป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ประจำแปลงและผู้พัฒนาโครงการ ร่วมตรวจสอบสภาพพื้นที่ดำเนินการโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต (ตามแบบ ปอ. 2)และ ผู้พัฒนาโครงการจะต้องส่งแบบ ปอ. 2 รายแปลงให้กรมทรัพยากรทางทะแลและชายฝั่งก่อนดำเนินการปลูกป่าชายเลน

3. การดำเนินการจดทะเบียนโครงการ T-VER (Thailand Voluntary Emission Reduction : T-VER) การขอรับรอง ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนเครดิต)
          3.1 ผู้พัฒนาโครงการ จัดทำข้อเสนอโครงการ (Project Design Document : PDD) และให้ ผู้ประเมินภายนอกที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) ของโครงการ รวมทั้งจัดทำรายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม (Co-benefits)
          3.2 ผู้พัฒนาโครงการส่งคำขอขึ้นทะเบียนโครงการ T-VERไปยังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          3.3 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรับเอกสารจากผู้พัฒนาโครงการ และยื่นเอกสารให้องค์การบริหารจัดการ ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
          3.4 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)รับคำขอ ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและ ความถูกต้องของข้อมูล
          3.5 คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พิจารณาโครงการ T-VER และแจ้งผลการพิจารณาโครงการ T-VER ไปยังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและผู้พัฒนาโครงการ
          3.6 การยื่นขอขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จะประกาศผลการขึ้นทะเบียนโครงการผ่านทางเว็บไซต์https://ghgreduction.tgo.or.th/th/t-ver.htmlและดำเนินการ
               - ออกใบประกาศเกียรติคุณ (Certificate) รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ (ปริมาณคาร์บอน เครดิตที่คาดว่าจะได้รับ) ให้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและผู้พัฒนาโครงการ
               - ออกใบประกาศเกียรติคุณ (Certificate) รับรองค่าการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ ให้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและผู้พัฒนาโครงการตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแจ้งต่อองค์การบริหาร จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
          3.7 การยื่นขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนเครดิต) ปีฐานและปีเป้าหมายจากโครงการ T-VER องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จะประกาศผลการขึ้นทะเบียนโครงการ ผ่านทางเว็บไซต์ http://ghgreduction.tgo.or.th/th/t-ver.html และดำเนินการออกใบประกาศเกียรติคุณ (Certificate) รับรองปริมาณปริมาณคาร์บอนเครดิต พร้อมโอนปริมาณคาร์บอนเครดิตไปยังบัญชีคาร์บอนเครดิต ให้แก่กรมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งและผู้พัฒนาโครงการ ตามสัดส่วนที่ตกลงกัน

4. การดำเนินโครงการ
          4.1 การดำเนินโครงการโดยบุคคลภายนอก ให้เลือกผู้ประกอบการที่กรมทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่งขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต พ.ศ. 2565 เพื่อดำเนินการปลูกป่าชายเลน/ปลูกเสริมและปรับปรุงสภาพป่าชายเลน/บำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน ดูแล รักษา และส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน และแจ้งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทราบ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญากับผู้ประกอบการ พร้อม ส่งสำเนาสัญญาจ้างงานปลูก ป่าชายเลน/ปลูกเสริมและปรับปรุงสภาพป่าชายเลน/บำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน ให้กรมทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่งทราบ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
          4.2 การดำเนินโครงการโดยชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนชายฝั่ง ชุมชนสามารถดำเนินการปลูกป่าชายเลน/ ปลูกเสริมและปรับปรุงสภาพป่าชายเลน/บำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน ดูแลรักษา และส่งเสริมกิจกรรมการมี ส่วนร่วมของชุมชนได้เอง หรือคัดเลือกผู้ประกอบการที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ประกอบการงานปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินการปลูกป่า ชายเลน/ปลูกเสริมและปรับปรุงสภาพป่าชายเลน/บำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน ดูแลรักษา และส่งเสริมกิจกรรม การมีส่วนร่วมของชุมชน
          4.3 การดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ของผู้พัฒนาโครงการ ให้ดำเนินการตามรายละเอียดแผนงานข้อเสนอโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ที่ได้รับอนุมัติจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยอยู่ภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแลของเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับการแต่งตั้งตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต เพื่อให้การดำเนินการปลูกป่าชายเลน/ปลูกเสริมและปรับปรุงสภาพ ป่าชายเลน/บำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด