รายละเอียดโครงการ
บทบาทหน้าที่

1.กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          1.1 จัดทำโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต

          1.2 ประกาศเชิญชวนผู้พัฒนาโครงการเข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอน เครดิต
          1.3 จัดสรร/แจ้งพื้นที่ปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตแก่ผู้พัฒนาโครงการ
          1.4 รับคำขอเข้าร่วมโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากผู้พัฒนาโครงการ
          1.5 อนุมัติการเข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตแก่ผู้พัฒนาโครงการ
          1.6 ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ติดตามอัตราการเติบโต และอัตราการรอดตายของพันธุ์ไม้ที่ปลูกในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ
          1.7 ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER ต่อองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ มหาชน)
          1.8 ยื่นคำขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนเครดิต)
          1.9 ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่ผ่านคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ สำหรับงานปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้ผู้พัฒนาโครงการ (บุคคลภายนอก) ใช้ในการเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการปลูก บำรุง จัดการ ดูแลแปลงปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ

2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
          2.1 รับคำขอขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER และคำขอรับรองปริมาณคาร์บอนเครดิต จาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ผ่านการตรวจสอบความใช้ได้หรือทวนสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก ผู้ประเมินภายนอกแล้ว
          2.2 ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและความถูกต้องของข้อมูล
          2.3 คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นผู้พิจารณาโครงการ ที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER และขอรับรองปริมาณคาร์บอนเครดิต
          2.4 แจ้งผลการพิจารณาโครงการ T-VER ไปยังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทรัพยากร และ ผู้พัฒนาโครงการ
          2.5 กรณีเป็นการยื่นขอขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER จะประกาศผลการขึ้นทะเบียนโครงการผ่านทาง เว็บไซต์ http://ghgreduction.tgo.or.th/th/t-ver.html และดำเนินการ
               - ออกใบประกาศเกียรติคุณ (Certificate) รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ (ปริมาณคาร์บอนเครดิตที่คาดว่าจะได้รับ) ให้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและผู้พัฒนาโครงการ
               - ออกใบประกาศเกียรติคุณ (Certificate) รับรองค่าการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ให้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผู้พัฒนาโครงการ ตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแจ้งต่อ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
          2.6 กรณีเป็นการยื่นขอรับรองปริมาณคาร์บอนเครดิตจากโครงการ T-VER จะประกาศผลการ ขึ้นทะเบียนโครงการผ่านทางเว็บไซต์ http://ghgreduction.tgo.or.th/th/t-ver.html และดำเนินการออกใบ ประกาศเกียรติคุณ (Certificate) รับรองปริมาณคาร์บอนเครดิต พร้อมโอนปริมาณคาร์บอนเครดิตไปยังบัญชี คาร์บอนเครดิต ให้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผู้พัฒนาโครงการตามสัดส่วนที่ตกลงกัน
          2.7 ติดตามการดำเนินงานโครงการ T-VER รายปีตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ

3. ผู้พัฒนาโครงการ (บุคคลภายนอก/ชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนชายฝั่ง)
          3.1 ประสานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อแจ้งความจำนงและยื่นคำขอพร้อมเอกสารที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต
          3.2 การดำเนินโครงการโดยบุคคลภายนอก ให้เลือกผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อดำเนินการปลูกป่าชายเลน/ ปลูกเสริมและปรับปรุงสภาพป่าชายเลน/บำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน และส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน ภายใต้ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการปลูกและบำรุงป่าชายเลน พ.ศ. 2564, ระเบียบ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตที่ได้จากการปลูกและบำรุงป่าชายเลน สำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. 2565 คู่มือการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต พ.ศ. 2565 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          3.3 การดำเนินโครงการโดยชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนชายฝั่ง ต้องดำเนินการปลูกป่าชายเลน/ ปลูกเสริมและปรับปรุงสภาพป่าชายเลน/บำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน บำรุง ดูแลรักษาป่าชายเลนที่ปลูก ไม่ให้ถูกทำลาย ให้มีสภาพสมบูรณ์ และส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน ภายใต้ระเบียบกรม ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยการปลูกและบำรุงป่าชายเลน พ.ศ. 2564, ระเบียบกรมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตที่ได้จากการปลูกและบำรุงป่าชายเลน สำหรับ ชุมชน พ.ศ. 2565 คู่มือการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต พ.ศ. 2565 และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางในการดำเนินงาน 2 รูปแบบ ดังนี้ 3.3.1 ชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนชายฝั่งดำเนินการเอง 3.3.2 ชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนชายฝั่งร่วมกับผู้ให้ทุนดำเนินโครงการ ทั้งนี้ ชุมชนต้องแจ้ง เป็นหนังสือให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทราบ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีข้อตกลงร่วมกัน
          3.4 จัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการฯ (Project Design Document : PDD) รายงานการตรวจสอบ ความใช้ได้(Validation Report) ของโครงการโดยผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งรายงานการประเมินผลประโยชน์ ร่วม (Co-benefits) และจัดส่งเอกสารให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          3.5 จัดทำรายงานการติดตามประเมินผล (Monitoring Report : MR) และให้ผู้ประเมินภายนอกทวน สอบ (Verify) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก และส่งคำขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกกับกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง
          3.6 การดำเนินโครงการโดยบุคคลภายนอก บุคคลภายนอกจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปลูก ป่าชายเลน/ปลูกเสริมและปรับปรุงสภาพป่าชายเลน/บำรุง ดูแล รักษา แปลงปลูกป่าชายเลน กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ T-VER ทั้งหมด ตลอดระยะ การเข้าร่วมโครงการ
          3.7 การดำเนินโครงการโดยชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนชายฝั่ง ชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนชายฝั่งเป็น ผู้ดำเนินการปลูกป่าชายเลน/ปลูกเสริมและปรับปรุงสภาพป่าชายเลน/บำรุง ดูแล รักษา แปลงปลูกป่าชายเลน กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ T-VER ทั้งหมด ตลอดระยะการเข้าร่วมโครงการ หรือสามารถขอรับการสนับสนุนจากผู้ให้ทุนได้ตามข้อตกลงและ เงื่อนไขในการดำเนินโครงการร่วมกันระหว่างชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนชายฝั่ง และผู้ให้ทุน

4. การแบ่งปันคาร์บอนเครดิต
          4.1 การแบ่งปันคาร์บอนเครดิตระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับบุคคลภายนอก กำหนดสัดส่วนเท่ากับ 10 : 90 หรือตามที่ตกลงกัน สำหรับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับสัดส่วนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 10 จากโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต และกรมทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่งจะแบ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครึ่งหนึ่ง เพื่อนำไปให้ชุมชนใช้ในกิจกรรมการบริหาร จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่
          4.2 การแบ่งปันคาร์บอนเครดิตระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับชุมชนท้องถิ่นหรือ ชุมชนชายฝั่ง กำหนดสัดส่วนเท่ากับ 10 : 90 หรือตามที่ตกลงกัน สำหรับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จากโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต
          ทั้งนี้ หากมีผู้ให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการร่วมกับชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนชายฝั่ง การกำหนดสัดส่วนคาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ให้เป็นไปตามที่ชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชน ชายฝั่งและผู้ให้ทุนตกลงกัน พร้อมแจ้งให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทราบ