DMCR KIOSK
ตู้บริการข้อมูลเอนกประสงค์ (DMCR KIOSK)

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) อัพเกรด (Upgrade) ตู้บริการข้อมูลอเนกประสงค์หรือ DMCR KIOSK version 6.0 ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ และสามารถใช้งานทุกฟังก์ชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงและเพิ่มข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ สารคดี และข้อมูลตำแหน่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในลักษณะข้อมูลเชิงแผนที่ให้เป็นปัจจุบัน สำหรับการใช้งานประกอบด้วย 7 เมนูหลัก ได้แก่

ทั้งนี้สามารถเข้าใช้งานผ่าน URL : kiosk.dmcr.go.th/