ชายหาดปลอดบุหรี่
โครงการชายหาดปลอดบุหรี่

องค์กรอนุรักษ์ท้องทะเล (Ocean Conservancy) ได้รายงานชนิดขยะในทะเล 10 อันดับแรกที่เก็บรวบรวมได้มากที่สุดจากชายหาดทั่วโลกระหว่างปี พ.ศ. 2532 – 2555 ซึ่งหากพิจารณาเป็นจำนวนชิ้น พบว่ามีขยะในทะเลทั่วโลกที่เก็บได้มากถึง 166,144,420 ชิ้น สัดส่วนของประเภทขยะที่เป็นก้นกรองบุหรี่มีมากถึงร้อยละ 32.2 เมื่อพิจารณาข้อมูลจาก Ocean Conservancy พบว่าในปี 2555 ข้อมูลลำดับขยะที่สามารถเก็บได้จากทะเล พบว่า อันดับแรกเป็นเศษบุหรี่ จำนวน 2,117,931 ชิ้น (ร้อยละ 19 ของจำนวนขยะที่เก็บได้ทั้งหมด) รองลงมาคือบรรจุภัณฑ์อาหาร 1,140,222 ชิ้น (ร้อยละ 10) ขวดพลาสติก 1,065,171 ชิ้น (ร้อยละ 10) ถุงพลาสติก 1,019,902 ชิ้น (ร้อยละ 9) และขยะอื่นๆ เช่น ฝาปิด ถ้วยจาน ช้อนส้อม หลอด ขวดแก้ว กระป๋อง และถุงกระดาษ ตามลำดับ

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี)
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่)