รายละเอียดโครงการ
ผลกระทบและแนวทางแก้ไข

ผลกระทบของขยะประเภทก้นกรองบุหรี่
          ก้นบุหรี่ที่ถูกทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อมอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์โดยตรง คือเป็นขยะที่อุดตันทางระบายน้ำก่อปัญหาน้ำท่วมขัง หรือถูกน้ำพัดพาลงคูคลองจนลงสู่ทะเลและสะสมอยู่ใต้พื้นทรายตามชายหาด ก่อให้เกิดผลต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ โดยเมื่อสัมผัสกับน้ำจะปล่อยสารเคมีที่เป็นพิษ เช่น แคดเมี่ยม ตะกั่ว สารหนู และอนุพันธุ์ของยาฆ่าแมลงออกมา ซึ่งเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น จุลินทรีย์ แมลง และอาจสะสมและถ่ายทอดตามห่วงโซ่อาหาร ส่วนสัตว์ขนาดใหญ่ เช่น ปลา เต่า นก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มักได้รับผลกระทบโดยตรงจากการกินขยะประเภทนี้ โดยมักเกิดการอุดตันของทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร จนทำให้สัตว์ไม่สามารถกินอาหารได้ตามปกติ และตายในที่สุด

แนวทางการแก้ไข
          ปัจจุบันหลายประเทศได้ตระหนักถึงปัญหาของขยะประเภทก้นบุหรี่ และรณรงค์ที่จะลดขยะโดยวิธีต่างๆ เช่น พิมพ์คำเตือนไว้ที่ข้างซอง และจัดหาที่ทิ้งก้นบุหรี่ไว้ตามที่สาธารณะ รวมทั้งมีความพยายามทดแทนก้นกรองบุหรี่ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ ตลอดจนการนำก้นกรองบุหรี่ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่นำกลับ มาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ผลิตเป็นกระดาษ (ประเทศบราซิล) หรือตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด (เกาหลีใต้) เป็นต้น

          จากปัญหาดังกล่าว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งให้ความสำคัญต่อปัญหาขยะทะเล จึงจัดทำโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ขึ้น โดยนำร่อง 24 ชายหาดใน 15 จังหวัด และพร้อมจะขยายผลไปยังทุกชายหาดในโอกาสต่อไป