รายละเอียดโครงการ
พิษภัยก้นบุหรี่ต่อทะเลไทย


https://www.researchgate.net/profile/Steven_Emmerich/publication/313967399/figure/fig1/

พิษภัยก้นบุหรี่ต่อทะเลไทย
          ก้นกรองบุหรี่ ปริมาณขยะที่พบมากที่สุด ก้นกรองบุหรี่ เป็นขยะที่พบได้บ่อยที่สุด ทั้งนี้มีการประมาณการณ์ว่าทั่วโลกมีก้นกรองบุหรี่ประมาณ 4.5 ล้านล้านชิ้น ถูกผลิตและใช้ในแต่ละปี  ในจำนวนนี้ร้อยละ 30 เป็นขยะในสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดมลพิษมากกว่า 500,000 ตัน/ปu
          ข้อมูลจาก 91 ประเทศที่มีชายหาด ในปี 2546 พบว่า ขยะที่เกิดจากบุหรี่ ประกอบด้วย ซอง และก้นบุหรี่ มีปริมาณมากถึง 1 ใน 3 ของขยะทั้งหมดที่พบ เฉพาะประเทศไทย ในแต่ละวันมีก้นบุหรี่เกิดขึ้นมากกว่า 100 ล้านชิ้น และไปตกค้างในสถานที่ต่างๆ
          ขยะจากบุหรี่ ประกอบด้วยสารท็อกซิน (Toxin) นิโคติน (Nicotine) ยาฆ่าแมลง สารก่อมะเร็ง ซึ่งสามารถปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ำได้ ผลการศึกษาระบุสารเคมีในบุหรี่ เช่น สารหนู เหล็กนิโคติน และเอทิลฟีนอล (Ethyl phenol) สามารถทำให้เกลือและน้ำสะอาดมีพิษ มีผลโดยตรงต่อจุลินทรีย์และปลา เป็นต้น และที่สำคัญไม่ใช่แค่เพียงส่วนประกอบของบุหรี่เท่านั้นที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังรวมไปถึงวัสดุที่ใช้ผลิตด้วย เช่น พลาสติกในก้นกรองบุหรี่เป็นวัสดุที่ไม่ย่อยสลาย โดยมีองค์ประกอบหลักเป็น polymer cellulose acetate ที่สังเคราะห์ขึ้น ใช้เวลาในการย่อยสลายค่อนข้างนาน คือ > 2-12 ปี จึงมีโอกาสก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว และด้วยเหตุที่ขยะประเภทนี้มีขนาดเล็กจึงมักถูกละเลย และพบได้แทบทุกบริเวณที่มีกิจกรรมของมนุษย์ อีกทั้งยังง่ายต่อการถูกชะพาลงสู่แหล่งน้ำและทะเล ดังนั้น จึงเป็นขยะที่พบได้บ่อยที่สุดบริเวณชายหาด