รายละเอียดโครงการ
หลักการและเหตุผล
     
       องค์กรอนุรักษ์ท้องทะเล (Ocean Conservancy) ได้รายงานชนิดขยะในทะเล 10 อันดับแรกที่เก็บรวบรวมได้มากที่สุดจากชายหาดทั่วโลกระหว่างปี พ.ศ. 2532 – 2555 ซึ่งหากพิจารณาเป็นจำนวนชิ้น พบว่ามีขยะในทะเลทั่วโลกที่เก็บได้มากถึง 166,144,420 ชิ้น สัดส่วนของประเภทขยะที่เป็นก้นกรองบุหรี่มีมากถึงร้อยละ 32.2 เมื่อพิจารณาข้อมูลจาก Ocean Conservancy พบว่าในปี 2555 ข้อมูลลำดับขยะ ที่สามารถเก็บได้จากทะเล พบว่า อันดับแรกเป็นเศษบุหรี่ จำนวน 2,117,931 ชิ้น (ร้อยละ 19 ของจำนวนขยะที่เก็บได้ทั้งหมด) รองลงมาคือบรรจุภัณฑ์อาหาร 1,140,222 ชิ้น (ร้อยละ 10) ขวดพลาสติก 1,065,171 ชิ้น(ร้อยละ 10) ถุงพลาสติก 1,019,902 ชิ้น (ร้อยละ 9) และขยะอื่นๆ เช่น ฝาปิด ถ้วยจาน ช้อนส้อม หลอด ขวดแก้ว กระป๋อง และถุงกระดาษ ตามลำดับ

          ข้อมูลจาก International Coastal Cleanup 2017 Report โดย Ocean Conservancy ในปี 2560 พบว่าขยะทะเลที่จัดเก็บในพื้นที่ต่างๆ ในแง่ของจำนวนชิ้น พบว่า 3 อันดับแรกคือ เศษก้นบุหรี่ ขวดเครื่องดื่มพลาสติก และฝาขวดพลาสติก ส่วนขยะอื่นๆ ที่พบเป็นขยะพลาสติกประเภทต่างๆ เช่น พลาสติกห่ออาหาร ถุงหิ้ว ฝาพลาสติก หลอดเครื่องดื่ม ทั้งนี้ ขยะประเภทเศษก้นบุหรี่ ก็ยังเป็นขยะทะเลที่พบมากเป็นอันดับแรกไม่ต่างจากผลการรวบรวมขยะทะเลในปีอื่นๆ ที่ผ่านมา