ผลการดำเนินงานโครงการป่าในเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
253 view

สทช. ลำดับ ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ ตำบล อำเภอ จังหวัด เนื้อที่ (ไร่) 
7 1  โครงการป่าในเมืองอเนกประสงค์จังหวัดสตูล ม.3 คลองขุด เมือง สตูล 160 
10 2  โครงการป่าในเมืองจังหวัดกระบี่ "แหล่งศึกษาเรียนรู้พันธุกรรมพืชและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบ้านไหนหนัง
เฉลิมพระเกียรติ" สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ม.3 เขาคราม เมือง กระบี่ 1,500 
รวม 1,660 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง