ผลการดำเนินงานโครงการป่าในเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
614 view

สทช. ลำดับ ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ ตำบล อำเภอ จังหวัด เนื้อที่ (ไร่) 
2 1  โครงการป่าในเมืองจังหวัดชลบุรี  ต.เสม็ด - ต.บ้านสวน เสม็ด - ต.บ้านสวน เมือง ชลบุรี 414 
3 2  โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ตำบลแม่รำพึง ต.แม่รำพึง แม่รำพึง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 65.29 
5 3  โครงการป่าในเมืองทุ่งเสม็ดงามจังหวัดสงขลา ม.6 น้ำย้อย หาดใหญ่ สงขลา 151 
6 4  โครงการผนวกพื้นที่โครงการป่าในเมือง สวนรุกขชาติป่าชายเลน คลองละอุ่น ม.4 บางแก้ว ละอุ่น ระนอง 60 
10 5  โครงการป่าในเมือง "มหัศจรรย์ป่าชายเลนแกรนด์แคนยอนเมืองไทย" หมู่ 3, หมู่ 4, และหมู่ 5 เขาทอง เมือง กระบี่ 3,700 
6  โครงการป่าในเมืองจังหวัดภูเก็ต "ป่าชายเลนตำบลฉลอง" ต.ฉลอง ฉลอง เมือง ภูเก็ต 170 
7  โครงการป่าในเมือง "ศูนย์การเรียนรู้และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
 ระบบนิเวศป่าชายเลน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์"
ต.เกาะแก้ว เกาะแก้ว เมือง ภูเก็ต 504.91 
รวม 5,065.20 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง