ผลการดำเนินงานโครงการป่าในเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
137 view

สทช. ลำดับ ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ ตำบล อำเภอ จังหวัด เนื้อที่ (ไร่) 
3 1  โครงการป่าในเมืองป่าชายเลนตำบลขุนไทร - ตำบลปากทะเล ต.ขุนไทร - ต.ปากทะเล ขุนไทร - ต.ปากทะเล บ้านแหลม เพชรบุรี 2,417 
2  โครงการอนุรักษ์ป่าพรุและป่าชายเลน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ม.7 แม่รำพึง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 2,024 
5 3  โครงการป่าในเมืองตำบลบางตาวา  ม.1 บางตาวา หนองจิก ปัตตานี 35 
รวม 4,476 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง