ผลการดำเนินงานโครงการป่าในเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
125 view

สบทช. ลำดับ ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ ตำบล อำเภอ จังหวัด เนื้อที่ (ไร่) 
1 1 โครงการป่าในเมือง มหัศจรรย์ป่าชายเลนบ้านท่าระแนะ ม.2 บ้านท่าระแนะ หนองคันทรง เมือง ตราด 300
2 2 โครงการป่าในเมืองชลบุรี ม.3 เสม็ด เมือง ชลบุรี 228
3 3 โครงการป่าในเมืองโคกขาม มหาชัย ม.3 บ้านโคกขาม โคกขาม เมือง สมุทรสาคร 70
4 4 โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางตะบูน บ้านบางตะบูน ตะบูนออก บ้านแหลม เพชรบุรี 246
5 5 โครงการป่าในเมืองดอนสัก ม.9 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 1,000
6 6 โครงการป่าในเมืองคลองขนอม ม.1 ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 35
7 7 โครงการป่าในเมืองสะพานไม้บานา ม.2 บานา เมือง ปัตตานี 20
8 8 โครงการป่าในเมืองสวนรุกชาติคลองละอุ่น - ทรายแดง เมือง ระนอง 500
9 9 โครงการป่าในเมืองจังหวัดภูเก็ตเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวยนต์ ม.8 อ่าวยนต์ วิขิต เมือง ภูเก็ต 30
10 10 โครงการป่าในเมืองคลองปลักเบน บ้านโคกออก ม.8 บ้านโคกออก หาดสำราญ หาดสำราญ ตรัง 500

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง