ป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" (จังหวัดปัตตานี) ป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" (จังหวัดปัตตานี)
1,737 view

 


ความสำคัญของพื้นที่
          พื้นที่ตั้งโครงการป่าในเมืองบริเวณหลังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตั้งอยู่ในเขตอ่าวปัตตานี มีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล เป็นแหล่งหากินของนกน้ำนานาชนิด เหมาะแก่การพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศ ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของจังหวัด

ที่ตั้งโครงการ
          บริเวณป่าชายเลนหลังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานีท้องที่หมู่ที่ 1ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

 

 

หลักการและเหตุผล
          ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่ประกอบด้วยพืชพันธุ์ไม้หลายชนิดหลายตระกูล เป็นพันธุ์ไม้ไม่ผลัดใบ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้สกุลโกงกางเป็นไม้สำคัญและมีไม้ตระกูลอื่นบ้าง ตัวอย่างเช่น ถั่วดำ ถั่วขาว พังกาหัวสุมดอกแดง โปรงขาว โปรงแดง ตะบูนดำ ตะบูนขาว แสมขาว แสมทะเล ลำพู ลำพูทะเล ตาตุ่มทะเล เหงือกปลาหมอ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสัตว์นานาชนิดที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนซึ่งสามารถปรับตัวอยู่ได้ ทำให้ป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่วางไข่และอนุบาลตัวอ่อนและที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจหลายชนิด ถือเป็นทั้งแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ และเป็นแหล่งที่พำนักอาศัยของนกอีกหลากหลายชนิด และป่าชายเลนยังเป็นกำแพงธรรมชาติที่สามารถป้องกันคลื่นลมมรสุมได้อย่างดี
          สำหรับป่าชายเลนบริเวณหลังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นป่าชายเลนที่อยู่ใจกลางเมืองปัตตานีและเป็นพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี. ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ผ่านมาได้มีหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดปัตตานีเข้ามาร่วมปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนในโอกาสสำคัญต่าง ๆ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักเรียน และประชาชน เนื่องจากสามารถเข้าถึง เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สถานที่จัดกิจกรรมปลูกและฟื้นฟู  แหล่งผักผ่อน และเป็นพื้นที่สีเขียวของคนในเมือง
          ดังนั้น การผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าชายเลน ที่อยู่กลางเมืองปัตตานี ให้มีความอุดมสมบูรณ์. พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นพื้นที่สีเขียวของจังหวัดปัตตานี สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 39 ร่วมกับ หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี จัดทำโครงการป่าในเมืองจังหวัดปัตตานี เนื้อที่ 525 ไร่ เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน

ทรัพยากรในพื้นที่
          1. ทรัพยากรป่าไม้ ประกอบด้วยพันธุ์ไม้โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ แสมทะเล  แสมขาว แสมดำ โพธิทะเล ถั่วขาว และตาตุ่มทะเล
          2. ทรัพยากรสัตว์น้ำ ได้แก่ ปูดำ ปลากระบอก ปลาตีน กุ้ง หอย
          3. ทรัพยากรสัตว์ปีก (นกน้ำ/นกป่าชายเลน) ได้แก่ นกกระสานวล นกกาน้ำเล็ก นกชายเลนปากกว้าง นกยางเปีย นกยางโทนน้อย นกยางโทนใหญ่ เป็นต้น
          4 .แมลง. ได้แก่ ผึ้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          1.การมีส่วนร่วมและความร่วมมือในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่นและภาคประชาชน โดยมีการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะทำงาน“โครงการป่าในเมืองจังหวัดปัตตานี” โดยร่วมดูแลรักษา ฟื้นฟู และอนุรักษ์ป่าชายเลน ให้เกิดความยั่งยืน
          2. พื้นที่ป่าชายเลนในเมือง บริเวณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เนื้อที่ประมาณ 525 ไร่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาวิจัยด้านระบบนิเวศน์ป่าชายเลน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใจกลางเมืองและพักผ่อนหย่อนใจ ของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

การพัฒนาและส่งเสริมพื้นที่ป่าชายเลน
          1. จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติและหอดูนกร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี
          2. ร่วมกับเทศบาลเมืองปัตตานีจัดทำโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ  ตามแนวทางทฤษฎีใหม่ เนื้อที่ 10ไร่ ภายในโครงการป่าในเมือง โดยเชื่อมโยงกับสวนแม่สวนลูก
          3. เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาวิจัยระบบนิเวศป่าชายเลนและการฟื้นฟู เพิ่มความหลากหลายชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลนในบริเวณเลนงอกใหม่
          4. ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์เป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจของคนพื้นที่และนอกพื้นที่