ป่าในเมือง ป่าชายเลนบ้านโคกไร่ (จังหวัดสงขลา) ป่าในเมือง ป่าชายเลนบ้านโคกไร่ (จังหวัดสงขลา)
3,388 view

ความสำคัญของพื้นที่
          พื้นที่ป่าชายเลนบ้านโคกไร่ เป็นพื้นที่ป่าชายเลนติดทะเลสาบสงขลา เหมาะแก่การพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ชมธรรมชาติป่าชายเลน ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของจังหวัด จากความโดดเด่นของสถานที่ที่ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองการคมนาคมสะดวก จึงเป็นพื้นที่มีความเหมาะสมในการจัดทำโครงการลักษณะป่าในเมืองของจังหวัดสงขลา

ที่ตั้งโครงการ
          พื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ท้องที่ หมู่ที่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เนื้อที่ 27 ไร่

หลักการและเหตุผล
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำโครงการป่าในเมือง เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า  โดยประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยตรง  และร่วมกันรักษาไว้ได้อย่างยั่งยืน  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้มีข้อสั่งการ เมื่อวันที่ 18 กันยายน  2560  ให้สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 – 7 สำรวจคัดเลือกพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการป่าในเมืองในพื้นที่รับผิดชอบ  โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการร่วมกัน  ซึ่งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 38 ได้พื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี  ท้องที่ หมู่ที่ 8 ตำบลพะวง  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เนื้อที่ 27 ไร่ เป็นพื้นที่โครงการ

          พื้นที่ป่าชายเลนบ้านโคกไร่  มีสภาพเป็นป่าชายเลนแนวถนนติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผ่านการปลุกบำรุงโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีการก่อเส้นทางเดินธรรมชาติ เมื่อปี พ.ศ 2547  โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะทางประมาณ 400 เมตร เป็นพื้นที่ป่าชายเลนติดทะเลสาบสงขลา เหมาะแก่การพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ชมธรรมชาติป่าชายเลน  ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของจังหวัด จากความโดดเด่นของสถานที่ที่ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองการคมนาคมสะดวก  จึงเป็นพื้นที่มีความเหมาะสมในการจัดทำโครงการลักษณะป่าในเมืองของจังหวัดสงขลาทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนให้เกิดประโยชน์สูงสุดประชาชนเข้าถึงสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยตรง และร่วมกันรักษาไว้อย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำ “โครงการป่าในเมืองบ้านโคกไร่”
ทรัพยากรในพื้นที่
          สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ป่าชายเลนติดทะเลสาบสงขลามีพันธุ์ไม้ป่าชายเลนหลากหลายชนิด ได้แก่ โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก แสม ถั่ว ฝาด ตาตุมทะเล โพธิ์ทะเล เป็นต้น และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์น้ำที่มีค่าทางเศรษฐกิจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          1.เป็นจุดพักผ่อนหย่อยใจ ของประชาชนในพื้นที่
          2.เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ของจังหวัดสงขลา
          3.สร้างจิตสำนึกร่วมกันของประชาชน องค์กร หน่วยงานต่างๆ ในด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          4.ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศป่าชายเลน ได้รับการฟื้นฟู ให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นตลอดจนเอื้อประโยชน์ชุมชนชายฝั่ง

การพัฒนาและส่งเสริมพื้นที่ป่าชายเลน
          1. ติดต่อประสานหน่วยงานราชการที่ขอใช้พื้นที่ เพื่อขอพื้นที่กลับในบางส่วนมาฟื้นฟูป่าชายเลนให้มีความอุดมสทบูรณ์ผนวกกับพื้นที่เดิมให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
          2. ปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเพื่อรองรับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจศึกษาระบบนิเวศน์ป่าชายเลน