ป่าในเมือง อ่าวทองคำท่าศาลา (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ป่าในเมือง อ่าวทองคำท่าศาลา (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
1,665 view

ความสำคัญของพื้นที่
          ป่าชายเลนบริเวณอ่าวทองคำท่าศาลา  มีสภาพเป็นป่าชายเลนบริเวณดินเลนงอกใหม่ พื้นที่มีสภาพป่าชายเลนที่สมบูรณ์  มีหาดเลนขนาดใหญ่เป็นแหล่งหากินของนกน้ำนานาชนิด  มีชุมชนชายฝั่งกระจายตลอดแนวขอบเขต มีท่าเรือประมงชายฝั่งออกสู่ทะเลหลายจุดพื้นที่  สถานที่ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองการคมนาคมสะดวก  จึงเป็นพื้นที่มีความเหมาะสมในการจัดทำโครงการลักษณะป่าในเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ตั้งโครงการ
          พื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี  ท้องที่ หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 14 ตำบลท่าศาลา  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  เนื้อที่ 3,000 ไร่

หลักการและเหตุผล
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำโครงการป่าในเมือง เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า  โดยประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยตรง  และร่วมกันรักษาไว้ได้อย่างยั่งยืน  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้มีข้อสั่งการ เมื่อวันที่ 18 กันยายน  2560  ให้สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 – 7 สำรวจคัดเลือกพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการป่าในเมืองในพื้นที่รับผิดชอบ  โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการร่วมกัน  ซึ่งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 44 และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช)  ได้ร่วมกันสำรวจคัดเลือกพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณอ่าวทองคำ  ตำบลท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นพื้นที่โครงการ

          ป่าชายเลนบริเวณอ่าวทองคำท่าศาลา  มีสภาพเป็นป่าชายเลนบริเวณดินเลนงอกใหม่ ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ร่วมแรงร่วมใจกันกันปลูกฟื้นฟูป่าชายเลน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนเกิดเป็นผืนป่าชายเลนขนาดใหญ่ มีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล  เหมาะแก่การพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง  การทำกิจกรรมด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของจังหวัด จากความโดดเด่นของพื้นที่มีสภาพป่าชายเลนที่สมบูรณ์  มีหาดเลนขนาดใหญ่เป็นแหล่งหากินของนกน้ำนานาชนิด  มีชุมชนชายฝั่งกระจายตลอดแนวขอบเขต มีท่าเรือประมงชายฝั่งออกสู่ทะเลหลายจุดพื้นที่  สถานที่ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองการคมนาคมสะดวก       จึงเป็นพื้นที่มีความเหมาะสมในการจัดทำโครงการลักษณะป่าในเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ประชาชนเข้าถึงสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยตรง       และร่วมกันรักษาไว้อย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำ “โครงการป่าในเมืองอ่าวทองคำท่าศาลา”
ทรัพยากรในพื้นที่
          สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ป่าชายเลนดินเลนงอกใหม่ มีพันธุ์ไม้ป่าชายเลนหลากหลายชนิด ได้แก่        โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก แสม ลำพู เป็นต้น และพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์น้ำที่มีค่าทางเศรษฐกิจ ประกอบกับสภาพดินเลนโคลนที่งอกใหม่ประจำทุกปี เป็นแหล่งหากินของนกน้ำที่หลากหลาย นับได้ว่าเป็นแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีคุณค่าต่อปประชาชน และระบบสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          1. ทรัพยากรป่าชายเลนได้รับการดูแลรักษา และฟื้นฟูให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้น สัตว์น้ำมีความอุดมสมบูรณ์ เกิดความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
          2. พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาเรียน แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  และเป็นพื้นที่การทำกิจกรรมด้านระบบนิเวศของสถาบันการศึกษา และประชาชน
          3. ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากพื้นที่ป่าชายเลนได้โดยตรง เป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชน
          4. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาล
          5. ประชาชนทุกภาคส่วนได้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาและส่งเสริมพื้นที่ป่าชายเลน
          1.เป็นพื้นที่ส่งเสริมจัดกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนของสถานศึกษา องค์กรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
          2. เป็นการเพิ่มพื้นที่ และสร้างระบบนิเวศป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์
          3. ส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่ ช่วยดูแลรักษาพื้นที่ป่า และใช้ประโยชน์จากพื้นที่ ในด้านการประมง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นต้น