หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล
2,646 view

 
 

หลักการและเหตุผล

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอกสุรศักดิ์  กาญจนรัตน์)   มีนโยบายให้จัดทำโครงการป่าไม้เมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 1 รักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ด้านการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

          พื้นที่ป่าชายเลนริมถนนท่าเมือง บริเวณชุมชนด่านท่าเมือง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  เป็นผืนป่าชายเลนธรรมชาติเก่าแก่ดั้งเดิมที่ยังคงมีสภาพสมบูรณ์  และมีต้นโกงกาง  อายุประมาณ 200 ปี  หลงเหลืออยู่หลายต้นมีเนื้อที่ประมาณ 20  ไร่ ลึกเข้าไปด้านในป่าแปลงนี้ติดต่อเป็นผืนเดียวกันกับป่าชายเลนบริเวณท้องที่หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน  และหมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำอำเภอเมือง  จังหวัดระนอง มีเนื้อที่ประมาณ 2,060 ไร่  ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกบุกรุกทำลายจนมีสภาพเสื่อมโทรม  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา  สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (เมือง ระนอง)  ได้ดำเนินการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนโดยการมีส่วนร่วม จนกลับคืนความอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์เป็นลำดับ ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ได้มีการพัฒนาให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน เพื่อเป็นการจัดการและประสานประโยชน์ให้เกิดการมีส่วนร่วมปกป้องคุ้มครองและอนุรักษ์ป่าชายเลนให้คงอยู่อย่างยั่งยืนปัจจุบันพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณดังกล่าวซึ่งมีเนื้อที่รวมประมาณ  2,050  ไร่จึงเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ด้านธรรมชาติป่าชายเลนและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่เป็นที่รู้จักของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดระนองภายใต้ชื่อ “ป่าชายเลนกลางเมืองระนอง”

          สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 พิจาณาแล้วเห็นว่า พื้นที่ป่าชายเลนกลางเมืองระนอง  เนื้อที่ประมาณ 2,080  ไร่  ดังกล่าวข้างต้น เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสม  สามารถพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการป่าไม้ในเมือง  ตามแนวนโยบายของรัฐมนตรีฯ ได้  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สำนักฯ จึงนำพื้นที่ป่าชายเลนกลางเมืองเข้าสู่โครงการในเมืองจังหวัดระนอง “สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย”

วัตถุประสงค์
           1. เพื่อคุ้มครองป้องกันรักษาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียวและป่าคลองเกาะสุยบริเวณพื้นที่ป่าชายเลนในเมืองระนองให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
           2. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียวและป่าคลองเกาะสุย     บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนในเมืองระนองให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์สามารถอำนวยประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้อย่างสูงสุดและยั่งยืน
           3. เพื่อพัฒนาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียวและป่าคลองเกาะสุย   บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนในเมืองระนอง ให้เป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย แหล่งหนึ่งของจังหวัดระนอง
           4. เพื่อส่งเสริมการสร้างการเมืองสีเขียวที่มีภูมิทัศน์สวยงาม และเป็นเมืองน่าอยู่
           5. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เด็กๆเยาวชน  และประชาชน ในการอนุรักษ์ป่าชายเลนในเมืองระนองอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย
          1. พื้นที่ป่าชายเลนในเมืองระนองได้รับการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษา โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน  ให้มีความอุดมสมบูรณ์และคงอยู่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๘๐ ไร่โดยไม่ถูกบุกรุก
          2. พื้นที่ป่าชายเลนกลางเมืองระนองเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนกลางเมืองระนอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  แหล่งพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายแหล่งหนึ่งของจังหวัดระนอง
          3. ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น เด็กๆ เยาวชน ประชาชนทั่วไป  มีจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลนในเมืองระนองมากขึ้น

ขอบเขตกิจกรรมการดำเนินงานภายใต้โครงการป่าในเมือง  “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”
          เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ  จึงกำหนดกิจกรรมการดำเนินงานภายใต้โครงการฯไว้  ดังนี้
          1. กิจกรรมจัดทำแนวเขตป่าชายเลนในเมืองที่ถาวรเพื่อป้องกันการบุกรุก โดยการขุดคูแพรก     หรือรั้ว/กำแพงคอนกรีต
          2. กิจกรรมปลูกและบำรุงป่าเพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพป่าชายเลนในเมือง
          3. กิจกรรมแหล่งจัดทำรวมพันธุ์ไม้ และอนุรักษ์พันธุ์ไม้เก่าแก่ดั้งเดิมในพื้นที่ป่าชายเลนในเมืองระนอง
          4. กิจกรรมการจัดทำพื้นที่สาธิตด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
          5. กิจกรรมจัดทำทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน และหอชมป่าชายเลนในเมือง
          6. กิจกรรมจัดทำอาคารศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน และห้องน้ำสาธรณะเพื่อการท่องเที่ยว
          7. กิจกรรมจัดทำป้ายสื่อความหมายธรรมชาติ  ศาลา/อาคารนิทรรศการ 
          8. กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ตามสภาพภูมินิเวศป่าชายเลน
          9. กิจกรรมจัดทำพื้นที่ออกกำลังกาย (outdoor sport areas) และพื้นที่เล่น (play areas)
          10. กิจกรรมจัดการขยะในป่าชายเลน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
          1. สามารถคุ้มครองดูแลรักษาพื้นที่ชายเลนในเมืองจังหวัดระนองได้อย่างยั่งยืน 
​          2. พื้นที่ป่าชายเลนในเมืองกลับคืนความสมบูรณ์ สามารถอำนวยประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้อย่างสูงสุด
​          3. ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระนองเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  แหล่งพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย  แหล่งหนึ่งของจังหวัดระนอง
​          4. ช่วยให้เมืองระนองมีพื้นที่สีเขียว ภูมิทัศน์สวยงาม และเป็นเมืองน่าอยู่
​          5. ชุมชนท้องถิ่น เด็กๆ เยาวชน และประชาชน เกิดความรัก หวงแหน ตระหนักในคุณค่าความสำคัญของป่าชายเลน และเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลนมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง