การพัฒนาและส่งเสริมพื้นที่ป่าชายเลน การพัฒนาและส่งเสริมพื้นที่ป่าชายเลน
332 view

ก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก 

  

ก่อสร้างศาลาชมวิว 

 

ก่อสร้างศูนย์บริกรนักท่องเที่ยว 

  

ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า

 

ก่อสร้างหอดูนกป่าชายเลน

 

จุดที่ 1 ติดตั้งป้ายความรู้จุดที่ 2 หอดูนก 

จุดทีึ่ 3 ปูแสม

จุดทีึ่ 4 จาก

จุดที่ 5 สมุนไพร

 
 
 
 

จุดที่ 6 เวทีเสวนา 

จุดที่ 7 ลำพู 

 

จุดที่ 8 โครงการป่าในเมืองบ้านห้วยทรัพย์ 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง