ทรัพยากรในพื้นที่ ทรัพยากรในพื้นที่
791 view

 

ทรัพยากรในพื้นที่
          ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่ขึ้นตามธรรมชาติ ลักษณะเป็นดินเลนอ่อนและดินเลนปนทราย  มีน้ำทะเลท่วมถึงและขึ้นลงวันละ 1 ครั้ง สภาพพื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ  มีพันธุ์ไม้ป่าชายเลนขนาดใหญ่ขึ้นอยู่น้อย เช่น แสม  ลำพู  โกงกางใบเล็ก  โกงกางใบใหญ่ เป็นต้น