หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล
1,141 view

 

หลักการและเหตุผล
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำโครงการป่าในเมือง เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า โดยประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยตรง และร่วมกันรักษาไว้ได้อย่างยั่งยืน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ให้สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สุราษฎร์ธานี)สำรวจคัดเลือกพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการป่าในเมืองในพื้นที่บริเวณบ้านแหลมโพธิ์-แหลมทราย หมู่ที่ 5 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ดำเนินโครงการร่วมกัน สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สุราษฎร์ธานี)จึงได้กำหนดพื้นที่จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น
          ดังนั้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคราชการ ท้องถิ่น เอกชนและประชาชนในการสงวน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเป็นการบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลน โดยสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สุราษฎร์ธานี) ได้จัดทำโครงการป่าในเมืองบริเวณบ้านแหลมโพธิ์-แหลมทราย หมู่ที่ 5 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนื้อที่ 400 ไร่ให้เป็นป่าในเมือง ตามนโยบาย “สวนป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย” 
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อเป็นการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนให้คงความสมบูรณ์
          2. เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และท่องเที่ยวเชิงนิเวศทรัพยากรป่าชายเลน
          3. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชาชน แบบประชารัฐในการบริหารจัดการป่าชายเลนในเมืองให้เกิดความสมบูรณ์และยั่งยืน

เป้าหมาย
          การพัฒนาและส่งเสริมพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อน แหล่งเรียนรู้ด้านระบบนิเวศท้องที่บ้านแหลมโพธิ์-แหลมทราย หมู่ที่ 5 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ 400ไร่โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการโครงการป่าชายเลนในเมือง

พื้นที่ดำเนินการ
          ดำเนินการในพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณท้องที่ บ้านแหลมโพธิ์-แหลมทราย หมู่ที่ 5 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนื้อที่ 400 ไร่

ระยะเวลาดำเนินการ
          ปีงบประมาณ 2561 - 2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
          1. สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สุราษฎร์ธานี)

ผู้ร่วมโครงการ
          1. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
          2. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
          3. องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
          4. อำเภอไชยา
          5. องค์การบริหารส่วนตำบลพุมเรียง
          6. เครือข่ายชุมชนชายฝั่ง
          7. องค์กรเอกชน

วิธีดำเนินการ
          1. สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมโครงการพิจารณาดำเนินการวางแผนผัง และจัดทำโครงการ
          2. สำรวจศึกษาพื้นที่ป่าชายเลนในการกำหนดพื้นที่ดำเนินการ
          3. พัฒนาพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านระบบนิเวศชายฝั่ง และฟื้นฟูป่าชายเลนให้อุดมสมบูรณ์ โดยจัดทำสะพานข้ามแม่น้ำ ลำคลอง ปรับปรุงทางเดินศึกษาธรรมชาติ จัดทำอาคารสำนักงานโครงการ จัดทำเรือนเพาะชำชุมชน จัดทำศูนย์เพาะพันธุ์ปู/สัตว์น้ำป่าชายเลน จัดทำศูนย์และจัดทำป้ายสื่อความหมายพันธุ์ไม้ป่าชายเลนตามแนวทางเดินศึกษาธรรมชาติ ตลอดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเส้นทางปั่นจักรยานและจัดทำหอดูนกป่าชายเลน
          4. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สุราษฎร์ธานี) เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการโครงการ โดยมีหน่วยงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานีองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอไชยา องค์การบริหารส่วนตำบลพุมเรียง เครือข่ายชุมชนชายฝั่ง และองค์กรเอกชนเป็นคณะทำงานร่วมกันในการดำเนินโครงการ