ที่ตั้งโครงการ ที่ตั้งโครงการ
1,078 view

ที่ตั้งโครงการ
          ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนบ้านแหลมโพธิ์  ท้องที่ หมู่ที่ 5 ตำบลพุมเรียง  อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่ป่าชายเลน  ติดอยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15  ธันวาคม  2530  และวันที่  22  สิงหาคม  2543  ในท้องที่อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เนื้อที่ประมาณ  400 ไร่  มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

  • ทิศเหนือ                   จด                ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา
  • ทิศใต้                    จด                ทะเล อ่าวไทย
  • ทิศตะวันออก           จด                ทะเล อ่าวไทย
  • ทิศตะวันตก             จด                ตำบลทุ่ง และตำบลเลม็ด  อำเภอไชยา