ทรัพยากรในพื้นที่ ทรัพยากรในพื้นที่
258 view

 

หลักการและเหตุผล
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำโครงการป่าในเมือง เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า โดยประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยตรง และร่วมกันรักษาไว้ได้อย่างยั่งยืน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ให้สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สุราษฎร์ธานี)สำรวจคัดเลือกพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการป่าในเมืองในพื้นที่บริเวณบ้านปากกระแดะ หมู่ที่ 7 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ดำเนินโครงการร่วมกัน สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สุราษฎร์ธานี)จึงได้กำหนดพื้นที่จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น
          ดังนั้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคราชการ ท้องถิ่น เอกชนและประชาชนในการสงวน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเป็นการบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลน โดยสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สุราษฎร์ธานี) ได้จัดทำโครงการป่าในเมืองบริเวณบ้านปากกระแดะ หมู่ที่ 7 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนื้อที่ 320 ไร่ให้เป็นป่าในเมือง ตามนโยบาย “สวนป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย” 
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อเป็นการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนให้คงความสมบูรณ์
          2. เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และท่องเที่ยวเชิงนิเวศทรัพยากรป่าชายเลน
          3. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชาชน แบบประชารัฐในการบริหารจัดการป่าชายเลนในเมืองให้เกิดความสมบูรณ์และยั่งยืน

เป้าหมาย
          การพัฒนาและส่งเสริมพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อน แหล่งเรียนรู้ด้านระบบนิเวศท้องที่บ้านปากกระแดะ หมู่ที่ 7 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ 320ไร่โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินกาiโครงการป่าชายเลนในเมือง

พื้นที่ดำเนินการ
          ดำเนินการในพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณท้องที่ บ้านปากกระแดะ หมู่ที่ 7 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนื้อที่ 320 ไร่

ระยะเวลาดำเนินการ
          ปีงบประมาณ 2561 - 2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
          1. สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สุราษฎร์ธานี)

ผู้ร่วมโครงการ
          1. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
          2. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
          3. องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
          4. อำเภอกาญจนดิษฐ์
          5. องค์การบริหารส่วนตำบลกะแดะ
          6. เครือข่ายชุมชนชายฝั่ง