ป่าในเมือง ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว (จังหวัดเพชรบุรี) ป่าในเมือง ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว (จังหวัดเพชรบุรี)
309 view


ความสำคัญของพท้นที่
          ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่มีความสำคัญและมีคุณค่า ทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ ก่อให้เกิดห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหาร เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำ ที่มีความสำคัญมากมาย เป็นแหล่งเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเติมก๊าซออกซิเจนให้แก่ระบบนิเวศน์ รวมถึงเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวทั่วไป  ความอุดมสมบูรณ์ดังกล่าว มีผลทำให้ชุมชนชายฝั่งมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้แก่ชุมชนชายฝั่งอย่างยั่งยืนป่าชายเลนในตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นป่าชายเลนผืนที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเพชรบุรีมีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 2,000 ไร่เศษ ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่รองรับน้ำเสียของโครงการบำบัดน้ำเสียตามพระราชดำริ โครงการศึกษาวิจัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และรองรับน้ำเสียซึ่งได้บำบัดแล้วส่งเข้าป่าชายเลนเพื่อให้ป่าชายเลนเป็นด่านสุดท้ายในการกรองของเสียที่ยังเหลืออยู่เพื่อให้น้ำที่ออกไปสู่ระบบนิเวศ สะอาด บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น
ที่ตั้งโครงการ
          ท้องที่ ชายหาดทรายเม็ดแรก ตำบลแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 1,024 ไร่
หลักการและเหตุผล
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) มีนโยบายให้จัดทำโครงการป่าในเมือง “ สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ซึ่งสอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 1 รักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
          ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่มีความสำคัญและมีคุณค่า ทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ ก่อให้เกิดห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหาร เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำ ที่มีความสำคัญมากมาย เป็นแหล่งเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเติมก๊าซออกซิเจนให้แก่ระบบนิเวศน์ รวมถึงเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวทั่วไป  ความอุดมสมบูรณ์ดังกล่าว มีผลทำให้ชุมชนชายฝั่งมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้แก่ชุมชนชายฝั่งอย่างยั่งยืนป่าชายเลนในตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นป่าชายเลนผืนที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเพชรบุรีมีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 2,000 ไร่เศษ ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่รองรับน้ำเสียของโครงการบำบัดน้ำเสียตามพระราชดำริ โครงการศึกษาวิจัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และรองรับน้ำเสียซึ่งได้บำบัดแล้วส่งเข้าป่าชายเลนเพื่อให้ป่าชายเลนเป็นด่านสุดท้ายในการกรองของเสียที่ยังเหลืออยู่เพื่อให้น้ำที่ออกไปสู่ระบบนิเวศ สะอาด บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น
          จากความสำคัญและประโยชน์ของป่าชายเลนดังกล่าว สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 พิจารณาแล้วเห็นสมควรสงวนและอนุรักษ์พื้นที่ในบริเวณดังกล่าวในรูปแบบ ป่าชายเลนในเมือง ตามโครงการโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน บนเนื้อที่ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้บรรลุผลตามเป้าหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนโยบายของรัฐบาลต่อไป
ทรัพยากรในพื้นที่
          ป่าชายใน เนื้อที่ 1,024 ไร่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          1. คุ้มครองป้องกันป่าชายเลนผืนใหญ่ที่สุดของจังหวัดเพชรบุรีให้คงอยู่และเป็นมรดก  ให้เยาวชนรุ่นหลังได้มีไว้เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านป่าชายเลนในอนาคต
          2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าชายเลนให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป
          3. เพิ่มพื้นที่ป่าตามนโยบายของรัฐบาล
          4. เป็นปอดของอำเภอชะอำ
การพัฒนาและส่งเสริมพื้นที่ป่าชายเลน
          ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าชายเลนให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง