ป่าในเมือง ถิ่นปลาทูดูป่าชายเลน แห่งที่ 1 (จังหวัดสมุทรสงคราม) ป่าในเมือง ถิ่นปลาทูดูป่าชายเลน แห่งที่ 1 (จังหวัดสมุทรสงคราม)
542 view

 

ป่าในเมือง
          บ้านปากมาบ หมู่ที่ 8 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เพื่อแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ รวมถึงระบบนิเวศป่าชายเลนให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปและเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพักผ่อนหย่อนใจ
ที่ตั้งโครงการ
          พื้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านปากมาบ หมู่ที่ 8 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 จำนวน 90 ไร่
หลักการและเหตุผล
          ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ได้โปรดมีข้อสั่งการ ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกิดป่าในเมือง ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่ปลูกต้นไม้ที่ตั้งอยู่ในเมืองหรือใกล้เมือง โดยภาครัฐร่วมกับท้องถิ่นและชุมชน ดำเนินการในลักษณะของพื้นที่สาธารณะ ให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ เช่น ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ ศึกษาธรรมชาติ ภายใต้การพัฒนาให้เป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยตรง ร่วมกันรักษาไว้ได้อย่างยั่งยืน สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ซึ่งมีภารกิจหน้าที่ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และป่าชายเลนในท้องที่จังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้กำหนดพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ บ้านปากมาบ หมู่ที่ 8 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เนื้อที่ 90 ไร่ เพื่อจัดทำโครงการป่าในเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม "ถิ่นปลาทูดูป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม"เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐท้องถิ่นเอกชนและประชาชนในพื้นที่ที่จะร่วมมือกัน พัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสงคราม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
ทรัพยากรในพื้นที่ : ป่าชายเลนที่มีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ จำนวน 90 ไร่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          พื้นที่ป่าชายเลน จำนวน 90 ไร่ ได้รับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนให้คงความสมบูรณ์
          1. ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และท่องเที่ยวเชิงนิเวศทรัพยากรป่าชายเลน จำนวน 1 พื้นที่ป่า ชายเลน
          2. ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ของจังหวัดสมุทรสงคราม
          3. เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าชายเลนในเมืองของภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชาชน แบบประชารัฐให้เกิดความสมบูรณ์ มั่นคงและยั่งยืน
การพัฒนาและการส่งเสริมพื้นที่ป่าชายเลน
          เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านระบบนิเวศที่ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
          1. ปรับปรุงศาลาเรียนรู้/พักผ่อน ชมป้ายสื่อความรู้ด้านระบบนิเวศป่าชายเลน
          2. จัดทำเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชน
          3. จัดทำป้ายสื่อความหมายพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ตามแนวทางเดินศึกษาธรรมชาติตลอดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง