หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล
860 view

         

          หาดทรายดำหนึ่งเดียวในสยามเป็นแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลแห่งใหม่และมีความสำคัญมาก เพราะเป็นหาดทรายดำหนึ่งในสยามอยู่ที่จังหวัดตราด และมี 5 แห่งทั่วโลก อีก 4 แห่ง ได้แก่ Hualien - Taitung ไต้หวัน, ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง  ถือเป็นสมบัติที่มีคุณค่ายิ่งของชาติ เป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทย เป็นแหล่งที่ต้องรักษาความสมดุลและความสมบูรณ์ของชายฝั่งทะเล ตลอดจนระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งในเรื่องของป่าชายเลน และที่ดินชายฝั่ง แต่ในปัจจุบันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดอยู่ในขั้นวิกฤต จำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขเพื่อให้ธรรมชาติกลับสู่ความสมดุลและเหมาะสม เพื่อให้เป็นทรัพยากรพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชานได้อย่างยั่งยืน และเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำโครงการป่าในเมือง เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า โดยประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยตรง และร่วมกันรักษาไว้ได้อย่างยั่งยืน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ให้สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 – 7 สำรวจคัดเลือกพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการป่าในเมืองในพื้นที่รับผิดชอบโดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ดำเนินโครงการร่วมกัน
โดยพื้นที่ป่าแหลมมะขาม เป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งมีเนื้อที่ 1,275 ไร่ ซึ่งเป็นป่าชายเลนที่มีความใกล้ชิดกับวิถีชีวิตชุมชน เป็นแหล่งอาหารของประมงชายฝั่งพื้นบ้าน ดังนั้นทางศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ตราด) จึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้พื้นที่ป่าแหลมมะขาม เป็นพื้นที่ป่าในเมือง

          ดังนั้นเพื่อให้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 มีศักยภาพ และความความพร้อมในการจัดกิจกรรมตามภารกิจพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนให้ยั่งยืนและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้เป็น โครงการนี้ขึ้นมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          1. พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณหาดทรายดำ จำนวน 1,275ไร่ ได้รับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนให้คงความสมบูรณ์
          2. ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และท่องเที่ยวเชิงนิเวศทรัพยากรป่าชายเลน จำนวน 1 พื้นที่ป่าชายเลน
          3. ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดตราดได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ของจังหวัดตราด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง