ที่ตั้งโครงการ ที่ตั้งโครงการ
596 view

ที่ตั้งโครงการ
          ดำเนินการในพื้นที่ป่าชายเลนแหลมมะขาม ท้องที่หมู่ 1- 6 ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราดซึ่งเป็นพื้นที่ “ป่าสงวนแห่งชาติ” ตามกฎกระทรวงที่ได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 91 ตอนที่ 114 เมื่อ 2 กรกฎาคม 2517 เป็นกฎกระทรวงฉบับที่ 680 (พ.ศ. 2517) ตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ให้ไว้ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2517 บ้านเลขที่ 6 ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด  ทางหลวงหมายเลข 3156 จากตัวเมืองตราด 17 กิโลเมตรจุดสังเกตผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ เลี้ยวซ้ายเข้าซอยประมาณ 500 เมตร หรือ ไปรษณีย์แหลมงอบ และห่างจากตัวอำเภอแหลมงอบ 2 กิโลเมตร ห่างจากโรงพยาบาลแหลมงอบ 500 เมตร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง