การพัฒนาและส่งเสริม การพัฒนาและส่งเสริม
753 view

 

การพัฒนาและส่งเสริมพื้นที่ป่าชายเลน
          1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เส้นทางศึกษาหาดทรายดำและชายเลนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลนอย่างยั่งยืน
          2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความอุดมสมบูรณ์และให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ต่อไป
          3. มีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกัน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
          4. ตลาดประชารัฐวิถีตราดหาดทรายดำยายม่อม บ้านกลาง
          5. มัคคุเทศก์น้อย หาดทรายดำ โดยเด็กนักเรียนในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมนักเรียนในท้องถิ่นในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกิดรายได้ เกิดการรักษ์บ้านเกิด ในช่วงวันหยุดและปิดเทอม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง