สิ่งมีชีวิตในพื้นที่ สิ่งมีชีวิตในพื้นที่
1,938 view

ความหลากหลายของสัตว์น้ำ
          จากการศึกษาสัตว์น้ำในป่าชายเลน บริเวณป่าชายเลนปากน้ำประแส พังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง พบสัตว์น้ำทั้งหมด 30 ชนิด จาก 27 สกุล 22 วงศ์จำแนกเป็นกลุ่มปลา (Chordata)21 ชนิด 16 วงศ์ กลุ่มกุ้ง/ปู (Arthropoda) 7ชนิด 5 วงศ์ และกลุ่มหอย/หมึก (Mollusca) 1 ชนิด 1 วงศ์
​          ชนิดที่สำรวจพบ กลุ่มปลา (Chordata) วงศ์ Ariidae ได้แก่ ปลากดครีบดำ วงศ์ Carangidae ได้แก่ ปลาข้างเหลือง และปลาสีกุนกลม วงศ์ Cichlidae ได้แก่ ปลาหมอเทศ และปลาหมอคางดำ วงศ์ Clupeidae ได้แก่ ปลากะตักแก้ว วงศ์ Gerreidae ได้แก่ ปลาดอกหมากกระโดง วงศ์ Gobiidae ได้แก่ ปลาบู่จุดเขียวใหญ่ ปลาบู่จุดฟ้า และปลาบู่ทอง วงศ์ Hemiramphidae ได้แก่ ปลากระทุงเหวหางตัด วงศ์ Leiognathidae ได้แก่ ปลาแป้นจมูกสั้น และปลาแป้นเล็ก วงศ์ Mugilidae ได้แก่ ปลากกระบอกขาว และปลากระบอกดำ วงศ์ Nemipteridae ได้แก่ ปลาทรายแดง วงศ์ Polynemidae ได้แก่ ปลากุเรา วงศ์ Scatophagidae ได้แก่ ปลาตะกรับ วงศ์ Siganidae ได้แก่ ปลาสลิดหินแขก วงศ์ Sillaginidae ได้แก่ ปลาเห็ดโคน วงศ์ Sphyraenidae ได้แก่ ปลาสาก วงศ์ Terapontidae ได้แก่ปลาข้างลายแถบโค้ง กลุ่มกุ้ง/ปู (Arthropoda) วงศ์ Palaemonidae ได้แก่กุ้งก้ามกราม วงศ์ Penaeidae ได้แก่ กุ้งแชบ๊วย และกุ้งกุลาดำ วงศ์ Portunidae ได้แก่ ปูทะเล วงศ์ Sesarmidae ได้แก่ ปูแสมก้ามแดง และปูแสมก้ามม่วง วงศ์ Varunidae ได้แก่ ปูแป้น กลุ่มหอย/หมึก (Mollusca) วงศ์ Cyrenidae ได้แก่ หอยกัน

ตัวอย่างสัตว์น้ำที่สำรวจพบ

ความหลากหลายของนกในป่าชายเลน
          
จังหวัดระยอง พบนกทั้งหมด 28 ชนิด จาก 20 สกุล 12 วงศ์ 7 อันดับ พบความหลากหลายในวงศ์นกชายเลน (Scolopacidae) และวงศ์นกหัวโต (Charadriidae) อันดับนกชายเลน (Charadriiformes) มากที่สุด เช่น นกหัวโตขาดำ (Charadrius alexandrinus) นกหัวโตสีเทา (Pluvialis squatarola) นกสติ๊นท์คอแดง (Calidris ruficollis) นกพลิกหิน (Arenaria interpres) เป็นต้น นกที่พบมากที่สุด ได้แก่ นกหัวโตทรายเล็ก (Charadrius mongolus) นกหัวโตทรายใหญ่ (Charadrius leschenaultii) นกชายเลนปากแอ่น (Xenus cinereus) นกกินเปี้ยว (Todiramphus chloris) นกกระจิบธรรมดา (Orthotomus sutorius) ตามลำดับ พบนกที่อยู่ในกลุ่มใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened; NT) คือ นกชายเลนปากโค้ง (Calidris ferruginea)

ตัวอย่างนกในป่าชายเลนที่สำรวจพบ
 

ความหลายหลายของแมลงในป่าชายเลน จังหวัดระยอง
          ความหลายหลายของแมลงในพื้นที่ป่าชายเลน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง พบจำนวน 8 อันดับ 28 วงศ์ 49 ชนิด ได้แก่
​          1. แมลงที่กินพืชเป็นอาหาร (Herbivore) เช่น แมลงทับเล็ก (Buprestidae unknown sp.1) ด้วงดีด (Cryptalaus sp.1) มวนร่างแห (Stephanitis sp.) แมลงวันหนอนชอนใบ1 (Agromyzidae unknow sp.1) และตั๊กแตนลาย (Cyrtacanthacris tatarica) เป็นต้น 
​          2. แมลงกินสัตว์เป็นอาหาร (Carnivor) เช่น ต่อรูเหลือง (Campsomeria sp.) ริ้นน้ำเค็ม (Ceratopogonidae unknow sp.1) ยุง (Culicidae unknow sp.1) แมลงปอบ้านท้องชาด (Lathrecista asiatica) และแมลงปอบ้านสีตะกั่ว (Brachydiplax sobrina) เป็นต้น
​          3. แมลงที่ช่วยผสมเกสร (Pollinator) เช่น ชันโรงดำเล็ก (Tetragonula laeviceps) แมลงภู่อกเหลือง (Xylocopa aestuans) ผีเสื้อหนอนถั่ว (Lampides boeticus) ผีเสื้อเหลืองสยามขอบดำ (Cepora nadina) และผีเสื้อสีตาลจุดตาห้าธรรมดา (Ypthima baldus) เป็นต้น
​          จากการสำรวจครั้งนี้พบแมลงที่อยู่ในสถานภาพการอนุรักษ์ตาม IUCN Red List (2016) ซึ่งอยู่ในระดับ Least concern (LC) คือ กังวลน้อย ได้แก่ แมลงปอเข็มเขียวมะกอก (Ceriagrion olivaceum) แมลงปอบ้านแถบปีกมน (Neurothemis fluctuans) แมลงปอบ้านท้องชาด (Lathrecista asiatica) แมลงปอบ้านใหญ่ขอบดำ (Tramea transmarina) และแมลงปอบ้านสีตะกั่ว (Brachydiplax sobrina)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง