ที่ตั้งโครงการ ที่ตั้งโครงการ
1,695 view

ที่ตั้งโครงการ
          
​ดำเนินการในพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำระยอง ท้องที่ตำบลปากน้ำ และตำบลเนินพระ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ “ป่า” ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และอยู่ในเขตอนุรักษ์ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 500 ไร่