การพัฒนาและส่งเสริมพื้นที่ป่าชายเลน การพัฒนาและส่งเสริมพื้นที่ป่าชายเลน
1,160 view

การพัฒนาและส่งเสริมพื้นที่ป่าชายเลนและแม่น้ำระยองเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านระบบนิเวศที่ตำบลปากน้ำ และตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
          1. จัดทำสะพานทางเดินธรรมชาติป่าชายเลน (Board Walk)
          2. จัดทำศาลาเรียนรู้/พักผ่อน ชมป้ายสื่อความรู้ด้านระบบนิเวศป่าชายเลน
          3. จัดทำสะพานข้ามแม่น้ำ และลำคลอง จำนวน 7 จุด
          4. ปรับปรุงทางเดินศึกษาธรรมชาติ
          5. ปรับปรุงอาคารสำนักงานโครงการ
          6. จัดทำเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชน
          7. จัดทำศูนย์เพาะพันธุ์ปู/สัตว์น้ำป่าชายเลน
          8. จัดทำป้ายสื่อความหมายพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ตามแนวทางเดินศึกษาธรรมชาติตลอดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ