หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล
1,674 view

หลักการและเหตุผล
          พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำโครงการป่าในเมือง เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า ให้แก่ประชาชนในประเทศสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง และให้มีการร่วมกันรักษาผืนป่าไว้ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน
         สำหรับโครงการป่าในเมือง จังหวัดระยอง “ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง” เป็นการบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลน บริเวณปากแม่น้ำระยอง ตำบลปากน้ำ และ ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ “ป่า” จำนวน 500 ไร่ ให้เป็นป่าในเมือง ตามนโยบาย “สวนป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ซึ่งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) ร่วมกับจังหวัดระยอง อบจ.ระยอง และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำโครงการป่าในเมืองจังหวัดระยองขึ้น

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อเป็นการสงวนอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนให้คงความสมบูรณ์
          2. เพื่อพัฒนาแหล่งศึกษาเรียนรู้ และท่องเที่ยวเชิงนิเวศทรัพยากรป่าชายเลน
          3. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชาชน 
          4. เพื่อส่งเริมเศรษฐกิจและสังคม รองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้กับประชาชนในจังหวัดระยอง และในประเทศ

ทรัพยากรในพื้นที่
          เป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่ทีอายุยืนยาวคู่เมืองระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าชายเลนและทรัพยากรทางทะเล ประกอบด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ เช่น ต้นแสม โกงกาง เป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำทะเลหลายชนิด เป็นแหล่งผลิตทางการประมงมีความหลากหลายทางชีวภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          1. พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำระยอง จำนวน 500 ไร่ ได้รับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนให้คงความสมบูรณ์
          2. ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และท่องเที่ยวเชิงนิเวศทรัพยากรป่าชายเลน จำนวน 1 พื้นที่ป่าชายเลน 
          3. ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยองได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ของจังหวัดระยอง เพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
          4. เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าชายเลนในเมืองของภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชาชน แบบประชารัฐให้เกิดความสมบูรณ์ มั่นคงและยั่งยืน