ความสำคัญพื้นที่ ความสำคัญพื้นที่
1,117 view

          โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำป่าชายเลนฝั่งทะเลในพื้นที่บริเวณเขตเทศบาล ตำบลเนินพระ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่มีอายุยืนยาวคู่เมืองระยองโดยมีพื้นที่เชื่อมโยงได้แก่ สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะศาลเจ้า สวนสาธารณะโขดมะขามป้อมและหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนและทรัพยากรทางทะเลเป็นอันมากและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำทะเลหลายชนิด รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตทางการประมงซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ในพื้นที่เชื่อมโยงยังมีพระสมุทรเจดีย์ (เจดีย์กลางน้ำ) ทรงระฆังขนาดย่อม สูงราว 10 เมตร ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำระยอง สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระยอง และเป็นสถานที่ชาวระยองเคารพนับถือมาก ซึ่งมีงานประจำปีประเพณีทอดกฐินและงานห่มผ้าเจดีย์กลางน้ำ ที่มีตำนานการสร้างอันยาวนานและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันนอกจากนั้นยังเป็นสัญลักษณ์ให้ชาวเรือหรือผู้โดยสารที่เดินทางผ่านถึงบริเวณน้ำได้ทราบว่ามาถึงเมืองระยองแล้ว สมัยโบราณมีแต่เส้นทางคมนาคมทางน้ำเพียงทางเดียวเท่านั้นที่จะเข้าเมืองระยองได้สะดวก รวมทั้งทำการสำรวจพื้นที่ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและเป็นพื้นที่พักผ่อน สันทนาการของประชาชนชาวระยองให้สอดคล้องกับวิถีการดำรงชีวิตและลักษณะการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน