ป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ"
ป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย"

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้กำหนดพื้นที่ดำเนินโครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทยขึ้น โดยในปี 2561 ดำเนินการรวม 20 แห่ง ใน 16 จังหวัดติดชายฝั่งทะเล รวมพื้นที่ 13,292 ไร่ ซึ่งจุดเด่นของการจัดการป่าในเมืองทั้ง 20 แห่ง คือจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯขึ้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่,ภาคเอกชนและกลุ่มชุมชนในพื้นที่จะเข้ามามีบทบาทเป็นคณะกรรมการเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ ให้เกิดความยั่งยืน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน ประชาชนอีกด้วย

ผลการดำเนินงาน
ป่าในเมือง มหัศจรรย์ป่าชายเลน ทุ่งโปรงทอง (จังหวัดระยอง) ป่าในเมือง มหัศจรรย์ป่าชายเลน ทุ่งโปรงทอง (จังหวัดระยอง)
ป่าในเมือง หาดทรายดำ 1 เดียวในสยาม (จังหวัดตราด) ป่าในเมือง หาดทรายดำ 1 เดียวในสยาม (จังหวัดตราด)
ป่าในเมือง บ้านแหลมโพธิ์-แหลมทราย (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ป่าในเมือง บ้านแหลมโพธิ์-แหลมทราย (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
ป่าในเมือง บ้านห้วยทรัพย์ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ป่าในเมือง บ้านห้วยทรัพย์ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
ป่าในเมือง ป่าชายเลนกลางเมืองโกงกางยักษ์ดึกบรรพ์ 200 ปี (จังหวัดระนอง) ป่าในเมือง ป่าชายเลนกลางเมืองโกงกางยักษ์ดึกบรรพ์ 200 ปี (จังหวัดระนอง)
โครงการป่าในเมือง (อ่าวไทยตอนบน ) โครงการป่าในเมือง (อ่าวไทยตอนบน )
โครงการป่าในเมือง (อ่าวไทยตอนล่าง) โครงการป่าในเมือง (อ่าวไทยตอนล่าง)
โครงการป่าในเมือง (ทะเลอันดามัน) โครงการป่าในเมือง (ทะเลอันดามัน)