ป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ"
ป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย"

เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องการให้คนอยู่ร่วมกับป่า สร้างป่า ดูแลป่า ปลูกป่า สร้างป่าชุมชน ทำป่าในเมือง ปลูกไม้ยืนต้นในเขตเมืองให้มากขึ้น โดยเลือกพื้นที่มีความเหมาะสมอยู่ใกล้ชุมชม เพื่อดำเนินโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย โดยภาครัฐร่วมกับท้องถิ่น และชุมชน ดำเนินงานภายใต้การมุ่งเน้นการพัฒนาที่คำนึงถึงเรื่องความสมดุลกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น ในรูปแบบของพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ด้วยการดำเนินโครงการภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการอนุรักษ์ผืนป่าในเขตเมือง

ป่าในเมือง มหัศจรรย์ป่าชายเลน ทุ่งโปรงทอง ป่าในเมือง มหัศจรรย์ป่าชายเลน ทุ่งโปรงทอง
ป่าในเมือง หาดทรายดำ 1 เดียวในสยาม ป่าในเมือง หาดทรายดำ 1 เดียวในสยาม
ป่าในเมือง บ้านแหลมโพธิ์-แหลมทราย ป่าในเมือง บ้านแหลมโพธิ์-แหลมทราย
ป่าในเมือง บ้านห้วยทรัพย์ ป่าในเมือง บ้านห้วยทรัพย์
ป่าในเมือง ป่าชายเลนกลางเมืองโกงกางยักษ์ดึกบรรพ์ 200 ปี ป่าในเมือง ป่าชายเลนกลางเมืองโกงกางยักษ์ดึกบรรพ์ 200 ปี
โครงการป่าในเมือง 1 โครงการป่าในเมือง 1
โครงการป่าในเมือง 2 โครงการป่าในเมือง 2
โครงการป่าในเมือง 3 โครงการป่าในเมือง 3