การกัดเซาะชายฝั่ง การกัดเซาะชายฝั่ง
609 view

          ผลการสำรวจการเปลี่ยนแปลงชายฝังของจังหวัดระยองพบว่า ชายฝั่งมีการกัดเซาะรุนแรง 4.7 กิโลเมตรจากความยาวชายฝั่งทั้งจังหวัด 95 กิโลเมตร หรือประมาณ 5% พบที่ชายฝั่งมาบตาพุด บ้านหนองแฟบ หาดตากวน หรือหาดแสงจันทร์ ส่วนชายฝั่งที่มีการสะสมตัวความยาวประมาณ 3.8 กิโลเมตร หรือประมาณ 4% พบได้ ในบริเวณอ่าวชายฝั่งแหลมเจริญ ชายฝั่งบ้านหนองอ้าวกาด อำเภอเมือง ชายฝั่งบ้านพลา อำเภอบ้านฉาง ชายฝั่งบ้านถนนกะเพา ส่วนที่เหลืออีก 64% เป็นชายฝั่งคงสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล มีทั้งการกัดเซาะและสะสมตัว ส่วนพื้นที่บริเวณปากน้ำประแส บ้านอ่าวมะขามป้อม หมู่บ้านร็อคการ์เด้น จากข้อมูลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดระยองระหว่างปี 2538-2554 นั้นมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทั้งการสะสมของตะกอนและพื้นที่ที่เกิดการกัดเซาะมาตลอดระยะเวลา ซึ่งพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดระยองมีสาเหตุการเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมของมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่าที่จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ กิจกรรมส่วนมากเป็นการอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมหนัก และอุตสาหกรรมเบา เช่นการท่องเที่ยว ซึ่งพื้นที่เหล่านี้เป็นหากปัจจุบันที่ยังไม่คงตัว การพัฒนาจึงควรคำนึงถึงสภาพแวดล้อมชายฝั่งอย่างละเอียด ควรมีการแบ่งเขตพื้นที่เพื่อกิจกรรมที่เหมาะสม (กรมทรัพยากรธรณี, 2551) จังหวัดระยองได้มีการสร้างเขื่อนกันทราย และคลื่น (Jetty) เพื่อรักษาร่องนํ้าเดินเรือ และป้องกันตะกอนปิดปากแม่น้ำหลายแห่ง ปัจจุบันชายฝั่งจังหวัดระยองมีโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลส่วนใหญ่ ได้แก่ เขื่อนกันทราย และคลื่น และกำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด มีจำนวนทั้งสิ้น 15 แห่ง มีความยาวรวมทั้งสิ้น 14,514 เมตร โดยโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะขนาดใหญ่ที่สุดในพื้นที่ คือ กำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดที่บ้านปากคลองแกลง จังหวัดระยอง มีความยาวของโครงสร้าง 5,127 เมตร (โครงการศึกษาสำรวจและวิเคราะห์ประสิทธิภาพประสิทธิผลและผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของประเทศไทย, 2555)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง