การขนส่งทางน้ำ การขนส่งทางน้ำ
643 view

          ภาวะคุกคามต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากการขนส่งทางน้ำมีได้หลายประการ เช่น การเกิดอุบัติเหตุทางเรือทำให้เกิดการรั่วไหลของน้ำมัน สารเคมี กากสารเคมี หรือแม้กระทั่งสินค้าเกษตรบางชนิด ในระหว่างการขนส่ง การทิ้งขยะของเสียและการเคลื่อนย้ายชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิตแพร่กระจายไปในพื้นที่ทะเลโดยการติดมากับน้ำอับเฉาเรือ หรือเกาะติดมากับเปลือกเรือและสมอเรือ ยังเป็นปัญหาคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วยจากข้อมูลการเดินเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและภายในประเทศที่ผ่านเข้าออกที่ด่านศุลกากรมาบตาพุด จังหวัดระยอง พบข้อมูลล่าสุดปี 2557 (กรมเจ้าท่า, 2558) รายงานจำนวนเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ด่านศุลกากรมาบตาพุด มีจำนวนเรือขาเข้า 3,633 ลำ ขาออก 3,625 ลำ และข้อมูลจำนวนเรือขนส่งสินค้าภายในประเทศ (เรือค้าชายฝั่ง) ที่ด่านศุลกากรมาบตาพุด จำนวนเรือขาเข้า 5,173 ลำ ขาออก 5,194 ลำ โดยขนาดเรือที่มีการแจ้งเข้าออกมากที่สุดคือขนาด 500-3,000 ตันกรอส กลุ่มสินค้าที่ขนส่งผ่านด่านมาบตาพุดมากที่สุดคือ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ร้อยละ 60) รองลงมาคือ แร่ เชื้อเพลิง เคมีภัณฑ์ และโลหะภัณฑ์

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง