ภัยคุกคาม ภัยคุกคาม
287 view

          หมู่เกาะมัน ซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ในเขตชายฝั่งระยอง บริเวณปากแม่น้ำประแส นั้นที่มีกิจกรรมจากการพัฒนาทั้งด้านอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ที่เป็นปัจจัยทั้งทางตรงและอ้อม ต่อระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญ เช่น การฟื้นตัวของปะการัง จากการติดตามศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแนวปะการังในระยะยาวของ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน พบว่าการฟื้นตัวสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อคุณภาพน้ำดีและไม่มีสิ่งรบกวน โดยสาเหตุหลักที่ทำให้การฟื้นตัวของแนวปะการังเป็นไปได้ช้าหรือคุกคามทำให้ไม่สามารถฟื้นตัวได้หรือสร้างความเสียหายรุนแรงนั้นเกิดจากปัจจัยหลัก ๆ ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของตะกอนจากการพัฒนาบริเวณชายฝั่ง และจากป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม ตะกอนที่หลงเหลือจากการทำเหมืองแร่ในทะเล รวมทั้งตะกอนจากการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ผลกระทบจากการท่องเที่ยว และการขนส่งทางน้ำที่หนาแน่น ผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบจากการเกิดปะการังฟอกขาว

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง