สัตว์ทะเลหายาก สัตว์ทะเลหายาก
556 view

          ข้อมูลการสำรวจและศึกษาสัตว์ทะเลหายากกลุ่ม เต่าทะเล พะยูน โลมา ปลาวาฬ และปลาฉลามวาฬ ในพื้นที่จังหวัดระยองโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน พบการวางไข่ในปริมาณคงที่ของเต่าตนุ (Green turtle: Chelonia) และเต่ากระ (Hawksbill turtle : Erethmochely simbricata) บริเวณ เกาะเสม็ด เกาะกุฎี เกาะทะลุ เกาะมันใน พบเต่าหัวฆ้อน (Loggerhead turtle: Caretta caretta) หากินอยู่บริเวณเกาะมันแต่ไม่พบขึ้นวางไข่ พบพะยูน (Dugong: Dugon dugon) จำนวน รวม 14-21 ตัว บริเวณปากน้ำประแส และน่านน้ำจังหวัดใกล้เคียง (จังหวัดจันทบุรี หาดไม้รูดและเกาะกูดจังหวัดตราด) พบโลมาปากขวด (Bottlenose dolphin: Tursiopsaducus) โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise: Neophocaena phocaenoides) ปลาวาฬบรูด้า (Bryde’s whale: Balaenoptera edeni) ปลาวาฬโอมูระ (Omura whale: Balaenoptera omurai) และปลาฉลามวาฬ (Whale shark: Rhincodon typus) ในพื้นที่อ่าวระยอง โดยข้อมูลการสัมภาษณ์ชาวประมงในพื้นที่พบโลมาและเต่าทะเลบ่อยที่สุด (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน, 2555)
          ปัจจุบันภัยคุกคามจากเครื่องมือประมง แหล่งอาศัยและแหล่งอาหารเสื่อมโทรม เต่าทะเลทั้งสาม ชนิดที่พบในพื้นที่จังหวัดระยองได้ถูกจัดให้อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable) ในขณะที่พะยูนซึ่งประสบภัยคุกคามจากเครื่องมือประมง และสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมแล้วยังมีสภาวะการสืบพันธุ์ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูง (อัตราการเกิดช้า การตั้งท้องและเลี้ยงดูลูกไม่น้อยกว่าสองปี ในช่วงชีวิตให้ลูกได้เพียง 5-6 ตัว) จึงจัดพะยูนอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critical endangered) ส่วนโลมาและปลาวาฬนั้นหลายชนิดยังมีข้อมูลไม่เพียงพอเนื่องจากหลายชนิดอยู่ในเขตทะเลลึก และมีโอกาสพบน้อย มีเพียงข้อมูลเฉพาะโลมา และวาฬชนิดที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งโดยจัดให้โลมาหัวบาตรหลังเรียบอยู่ในสภาวะมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable) ขณะที่โลมาอิรวดีและปลาวาฬบรูด้าในปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์ในการท่องเที่ยว แต่ยังไม่มีมาตราการรองรับที่เหมาะสมจึงมีการจัดให้อยู่ในสภาวถูกคุกคาม (Threated) (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน, 2557)
          รายงานการติดตามจำนวนชนิดและแนวโน้มทรัพยากรสัตว์ทะเลหายากที่พบในจังหวัดระยองบริเวณเกาะมันที่มีรายงานว่ายังพบต่อเนื่อง ได้แก่ เต่าตนุและเต่าหัวฆ้อน จำนวน 1-5 ตัวและสถานภาพมีแนวโน้มคงที่ พบเต่ากระบริเวณเกาะเสม็ด จำนวน 1-5 ตัว สถานภาพมีแนวโน้มคงที่ พบพะยูนบริเวณปากน้ำประแส จำนวน 10-15 ตัว สถานภาพมีแนวโน้มคงที่ โลมาหัวบาตรหลังเรียบพบบริเวณชายฝั่งระยอง จันทบุรี ตราด จำนวน 30-40 ตัว สถานภาพมีแนวโน้มคงที่ ขณะที่โลมาปากขวด ปลาวาฬบรูด้า ปลาวาฬโอมูระ พบบริเวณจังหวัดระยองถึงจังหวัดตราด จำนวน 1-5 ตัว และฉลามวาฬ มีรายงานว่าพบ บริเวณจังหวัดระยอง ไม่มีข้อมูลจำนวน และข้อมูลสถานภาพไม่ชัดเจน (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน, 2557) ภัยคุกคามของสัตว์ทะเลหายากในปัจจุบันได้แก่ เครื่องมือทำการประมง และความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและแหล่งอาหาร