พื้นที่คุ้มครอง ทช. "หมู่เกาะมัน"
พื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง "หมู่เกาะมัน"

เกาะมันใน จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่หนึ่งที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกาศใช้มาตรา 17 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ออกคำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 445/2559 เรื่องมาตรการหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการระงับความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรปะการัง เนื่องจากนักวิจัยของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่าเกิดปะการังฟอกขาวอยู่ในระดับรุนแรงร้อยละ 30-40 ของปะการังมีชีวิต การประกาศใช้มาตรา 17 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ปะการังในพื้นที่เกาะมันฟื้นฟูได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยมาตรการส่วนใหญ่เป็นการป้องกันผลกระทบของพฤติกรรมมนุษย์ที่ส่งผลต่อปะการัง เช่น ห้ามจอดเรือโดยทอดสมอเรือบนแนวปะการัง ห้ามขุดลอกร่องน้ำ ห้ามให้อาหารปลา ห้ามจับปลา การเดินเหยียบแนวปะการัง หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อย่างไรก็ตามประกาศนี้เป็นการแก้ไขเหตุเฉพาะหน้า โดยในท้ายประกาศระบุว่าประกาศมีระยะเวลาบังคับใช้จนกว่าสถานการณ์ปะการังฟอกขาวจะกลับสู่ปกติ และความเสียหายระงับสิ้นไป ดังนั้นเพื่อเป็นการดูแลระบบนิเวศหมู่เกาะมันในระยะยาวให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน จึงมีความจำเป็นต้องมีมาตรการที่เหมาะสม เช่นการประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สถานการณ์และภัยคุกคาม สถานการณ์และภัยคุกคาม