รายละเอียดโครงการ
รู้จักหมู่เกาะมัน

          หมู่เกาะมัน ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ประกอบไปด้วย เกาะมันในเกาะมันกลาง และเกาะมันนอก มีชื่อเรียกตามระยะห่างจากฝั่ง โดยเกาะทั้งสามเรียงตัวในแนวทิศเหนือไปทิศใต้ (NNW-SSE) อยู่ภายใต้การดูแล และรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกองทัพเรือ เกาะในเขตจังหวัดระยองมีจำนวนทั้งสิ้น 16 เกาะ จากฐานข้อมูลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้แบ่งเกาะในน่านน้ำไทยออกเป็น 4 ขนาดเพื่อให้สอดคล้องกับการทำฐานข้อมูลนานาชาติ และจัดให้หมู่เกาะมันอยู่ในกลุ่มที่สอง คือเป็นเกาะที่มีขนาดระหว่าง 1 - 9.9 ตารางกิโลเมตร