รายละเอียดโครงการ
ข้อมูลเชิงพื้นที่

ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          เกาะมันใน เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองรองจากเกาะเสม็ด และอยู่ใกล้ชายฝั่งที่สุด โดยอยู่ห่างจากชายฝั่ง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่ 137 ไร่ เป็น เกาะที่มีความสำคัญในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยเป็นที่ตั้งโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลและโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการัง โดยความรับผิดชอบของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และเป็นศูนย์เรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภายใต้การดูและรับผิดชอบของ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          เกาะมันกลางซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 63 ไร่ และเกาะมันนอกมีพื้นที่ประมาณ 125 ไร่ มีการใช้ประโยชน์พื้นที่บนเกาะโดยเอกชนเปิดเป็นรีสอร์ทเพื่อการพักค้างและท่องเที่ยวทางทะเลโดยได้รับอนุญาตและดูแลพื้นที่โดยกองทัพเรือ อย่างไรก็ตาม พื้นที่ส่วนใหญ่ของทั้งสามเกาะยังคงเป็นป่าธรรมชาติที่คงสภาพสมบูรณ์ จากผลการศึกษาในโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศวิทยาหมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก, 2551) พบว่ามีทรัพยากรบนบกทั้งพรรณพืชและพันธุ์สัตว์ไม่น้อยกว่า 312 ชนิด โดย พรรณพืชตามเกาะต่าง ๆ ของหมู่เกาะมัน ประกอบด้วยสังคมพืชหลัก 2 แบบ คือ ป่าดิบแล้ง และป่าชายหาด จากการศึกษาพบพรรณพืชทั้งสิ้น 60 วงศ์ 151 ชนิด โดยพบทั้งพรรณพืชที่เป็นไม้ประจำถิ่น ไม้ต่างถิ่นที่มนุษย์นำเข้ามา อีกทั้งยังพบไม้ประจำถิ่นเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ คือ เข็ม-ขาว (Ixora dolichophylla) ซึ่งจัดเป็นชนิดพันธุ์ที่หายาก และพบเฉพาะจังหวัดตราด จันทบุรี และบริเวณใกล้เคียงเท่านั้น