รายละเอียดโครงการ
ความสำคัญของพื้นที่

          ประเทศไทยยังขาดการดำเนินงานเรื่องของการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ทางทะเลอย่างเป็นระบบและการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังไม่มีความเป็นเอกภาพ ขาดการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้ตราพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ขึ้น เพื่อคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
         ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมากขึ้น ส่งผลให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ระบบนิเวศทางทะเลมีความเสียหายและเสื่อมโทรม หากไม่มีแนวทางการบริหารจัดการอาจส่งผลให้ประเทศไทยไม่สามารถใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นฐานในการพัฒนาประเทศได้ การประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการสงวน คุ้มครอง อนุรักษ์ และฟื้นฟู ให้คงสภาพธรรมชาติและมีสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่มีความสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนรุ่นหลังได้ใช้เป็นฐานทรัพยากรต่อไป
         กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้มีแผนการดำเนินการเพื่อประเมินศักยภาพของพื้นที่เพื่อเตรียมประกาศพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเลือกพื้นที่ศึกษาคือหมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง เนื่องจากบริเวณหมู่เกาะมัน มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบนิเวศแนวปะการัง ซึ่งเป็นระบบนิเวศที่สำคัญและมีสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ปัจจุบัน หมู่เกาะมันได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก บริษัทท่องเที่ยว ในจังหวัดระยอง จะจัดให้การเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลบนเกาะมันใน และการดำน้ำตื้นชมปะการังบริเวณหมู่เกาะมัน อยู่ในโปรแกรมการท่องเที่ยวทางทะเลเสมอ
         ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 เกาะมันใน จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่หนึ่งที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม ประกาศใช้มาตรา 17 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ออกคำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 445/2559 เรื่องมาตรการหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการระงับความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรปะการัง เนื่องจากนักวิจัยของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่าเกิดปะการังฟอกขาวอยู่ในระดับรุนแรงร้อยละ 30-40 ของปะการังมีชีวิต การประกาศใช้มาตรา 17 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ปะการังในพื้นที่เกาะมันฟื้นฟูได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยมาตรการส่วนใหญ่เป็นการป้องกันผลกระทบของพฤติกรรมมนุษย์ที่ส่งผลต่อปะการัง เช่น ห้ามจอดเรือโดยทอดสมอเรือบนแนวปะการัง ห้ามขุดลอกร่องน้ำ ห้ามให้อาหารปลา ห้ามจับปลา การเดินเหยียบแนวปะการัง หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อย่างไรก็ตามประกาศนี้เป็นการแก้ไขเหตุเฉพาะหน้า โดยในท้ายประกาศระบุว่าประกาศมีระยะเวลาบังคับใช้จนกว่าสถานการณ์ปะการังฟอกขาวจะกลับสู่ปกติ และความเสียหายระงับสิ้นไป ดังนั้นเพื่อเป็นการดูแลระบบนิเวศหมู่เกาะมันในระยะยาวให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน จึงมีความจำเป็นต้องมีมาตรการที่เหมาะสม เช่นการประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง