ชายหาด ชายหาด
601 view

          การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาด หรือโครงการชายหาดติดดาว ริเริ่มโดยกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งเล็งเห็นถึงจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่แวะเวียนมาท่องเที่ยวเที่ยวชายหาดต่างๆ เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ส่งผลให้ชายหาดสำคัญหลายแห่งถูกใช้ประโยชน์มากเกินความเหมาะสม การพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม คุณภาพน้ำ ทัศนียภาพชายหาด และก่อให้เกิดการรุกล้ำชายหาดจากสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคารที่พัก ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ต ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายหรือถูกเปลี่ยนแปลงจนไม่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว
          กรมควบคุมมลพิษ จึงได้ดำเนินการโครงการพัฒนาดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว มาตั้งแต่ปี 2545 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบ่งชี้ระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชายหาดท่องเที่ยว ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประเทศของรัฐบาล รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลแก่หน่วยงานท้องถิ่นในการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชายหาดท่องเที่ยวให้ดีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
​          1. เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาด ให้มีความเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยว 
          2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาชายหาดท่องเที่ยวให้มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 
          3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลรักษา และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาด 
          4. เพื่อรณรงค์ให้นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความสำคัญ และให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาด 
และมีเป้าหมายเพื่อ
​          1. การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาด และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดให้ดีขึ้น โดยสนับสนุนการดำเนินการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาด ร่วมกันระหว่างกรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
​          2. สร้างพันธมิตร และเครือข่ายชายหาดติดดาวที่เข้มแข็งในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาด 
​          3. การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมชายหาด และเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมชายหาด 
​          4. แนวปฏิบัติที่ดีในการลดปัญหามลพิษบริเวณชายหาดท่องเที่ยว (กรมควบคุมมลพิษ. ม.ป.ป)
​          ในปี พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวของเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การรายงานผลการศึกษา
          การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวของเกาะเต่า โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2552 ประเมินชายหาดท่องเที่ยวที่สำคัญ 11 แห่งบนเกาะเต่าจำนวน 1 ครั้งในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียดการเก็บข้อมูลซึ่งประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ  ด้านสภาพและความสมบูรณ์ของธรรมชาติ  ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  และด้านการจัดการด้านการท่องเที่ยว พบว่า ชายหาดที่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวระดับ 3  ดาว ได้แก่ หาดทรายรี อ่าวแม่หาด อ่าวโฉลกบ้านเก่า อ่าวเทียนออก แหลมกงทรายแดง อ่าวลึก อ่าวโตนด อ่าวหินวง อ่าวม่วง และเกาะนางยวน ส่วนชายหาดที่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวระดับ 2 ดาว ได้แก่ อ่าวลึกและแหลมเทียน
การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดเกาะเต่า

การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวของเกาะเต่า แบ่งตามปัจจัยหลัก 4 ด้าน สามารถสรุปผลได้ดังนี้
คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ
          ค่าดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวเกาะเต่าด้านมลพิษ อยู่ในเกณฑ์พอใช้ - ดีมาก ดังรูป
การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดเกาะเต่าด้านมลพิษ
สภาพและความสมบูรณ์ของธรรมชาติ
          ค่าดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวเกาะเต่าด้านสภาพและความสมบูรณ์ของธรรมชาติ อยู่ในเกณฑ์ต่ำ - ดี  ดังรูป
การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดเกาะเต่าด้านสภาพและความสมบูรณ์ของธรรมชาติ

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
          ค่าดัชนีสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวเกาะเต่าด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มีค่าอยู่ในช่วงต่ำมาก-พอใช้  ดังรูป

การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดเกาะเต่าด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

การจัดการด้านการท่องเที่ยว
          ค่าดัชนีสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวเกาะเต่าด้านการจัดการการท่องเที่ยว มีค่าอยู่ในช่วงต่ำมาก – พอใช้  ดังรูป

การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดเกาะเต่าด้านการจัดการด้านการท่องเที่ยว

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง