แผนยุทธศาสตร์ต่างๆ แผนยุทธศาสตร์ต่างๆ
291 view

          แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2553 – 2556 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจในด้านพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ (ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่อเนื่องและการท่องเที่ยว) ให้มีความมั่งคั่งและเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ดังนี้ (คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. 2553)
          - ดำเนินการเชิงรุกด้านการท่องเที่ยวโดยใช้ฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
          - ให้ชุมชนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างฐานการมีส่วนร่วมและจิตสำนึกในการอนุรักษ์
          - กระตุ้นและส่งเสริมให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          - พัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม   เฝ้าติดตามและแก้ไขสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยการสร้างแนวร่วม (องค์กรภาคประชาชน) ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          - เศรษฐกิจที่สมดุลไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          - แก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนเมือง (เน้นขยะและน้ำเสีย)
          องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี 2552 – 2554 (องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า, 2552) ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่เกาะเต่า ดังนี้
          - ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ท่อระบายน้ำ สาธารณูปโภค การจัดระบบผังเมือง
          - ด้านเศรษฐกิจ เช่น การส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์
          - ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เช่น การเพิ่มช่องทางรับรู้ข่าวสาร
          - ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น สวัสดิการสังคม การรักษาความปลอดภัย
          - ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น สร้างจิตสำนึกความตระหนัก การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ การบำบัดฟื้นฟู การเฝ้าระวังและป้องกัน
          - ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการบริการ
          - ด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง เช่น การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริมประชาธิปไตยและความเสมอภาค
          แผนงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ กรมประมง กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมธนารักษ์ (ที่ราชพัสดุ) กรมโยธาธิการและผังเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม