ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทช. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทช.
321 view

          การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน  ปัจจุบันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสำคัญๆ  หลายชนิด  เช่น  ป่าชายเลน  ปะการัง  หญ้าทะเล  และสัตว์ทะเลหายาก  ถูกบุกรุกทำลาย หรือนำไปใช้ประโยชน์จนเสื่อมโทรมลงอย่างมาก รวมทั้งที่ดินชายฝั่งทะเลได้ถูกพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นที่มาของขยะและน้ำเสีย ส่งผลต่อคุณภาพของน้ำทะเล คุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ชายฝั่งลดลง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่นับวันรุนแรงยิ่งขึ้น ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรวม ปัญหาเหล่านี้อยู่ในขั้นวิกฤติซึ่งต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
          ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีหลายหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์จากทะเล การประสานงานเพื่อบูรณาการทำงานจะช่วยลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อรองรับกับสภาพปัญหาที่มีความรุนแรงข้างต้น ประกอบกับในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ กำหนดให้หน่วยงานมีการปรับบทบาท พันธกิจ และวิธีการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้มีการวางแผนยุทธศาสตร์ อันประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ รวมถึงการติดตามวัดผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมและมุ่งผลสัมฤทธิ์ แผนยุทธศาสตร์จึงเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติที่ใช้ในการบริหารจัดการ การพัฒนา และการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
          ในการจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2555 – 2559 ได้น้อมนำแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 3 หลัก คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และ 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้ และ เงื่อนไขคุณธรรม มากำหนดเป็นกรอบทิศทางในการแก้ไขและบรรเทาสภาพปัญหาในพื้นที่ที่วิกฤติ ไปพร้อมกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คืนสู่สมดุลของระบบนิเวศ เพื่อให้คงความอุดมสมบูรณ์และมีความยั่งยืน
          หลักการบริหารจัดการที่นำมาใช้ในการจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2555 – 2559 ที่สำคัญ คือ หลักการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมืองโดยตรงมากขึ้น ในระดับต่างๆ คือ การให้ข้อมูลข่าวสาร การรับฟังความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน  และหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มุ่งพัฒนาให้เกิดดุลยภาพของเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ดีมีสุขของประชาชนตลอดไป โดยกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ
          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 คุ้มครอง อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง